Paslaugos

 

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas


2007 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1114, kuriuo buvo patvirtintos Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės).  

Taisyklės reglamentuoja karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) (toliau vadinama – valstybės tarnautojas) perkėlimą į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (toliau vadinama – kitos pareigos) toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje (toliau vadinama – įstaiga), taip pat tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigų sukeitimą jų prašymu.  

Valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu, tik tuomet, jeigu jis atitinka pareigų, į kurias siekia būti perkeltas, pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.  

Atkreiptinas dėmesys į Vyriausybės įstatymo 30 straipsnio pataisas, nurodančias, kad įstaigų prie ministerijų vadovai skiriami 4 metų kadencijai. Remiantis šia nuostata ir atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, įstaigų vadovai, kurie į pareigas priimti politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai, negali būti perkelti į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

 

Informacijos pateikimas

Informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali skelbti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau vadinama – VATIS).

Valstybės tarnautojas, siekiantis tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltas į kitas pareigas, informaciją apie save gali paskelbti ir informaciją apie laisvas pareigas gali gauti VATIS posistemėje „Savitarna“. Tuo tikslu yra sukurtas Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau vadinama – VATIS) modulis ,,Tarnybinis kaitumas“, kuris šiuo metu yra diegiamas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, organizuojami mokymai bei įstaigoms dalinamos prisijungimo prie VATIS 24-kodų kortelės.

Taigi informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis ar jo įgaliotas asmuo gali skelbti naudodamasis VATIS įstaigų posistemės moduliu ,,Tarnybinis kaitumas“. Minėtą informaciją galės matyti kiekvienas valstybės tarnautojas VATIS posistemėje „Savitarna“ meniu punkte ,,Pareigybės tarnybiniam kaitumui“ bei pateikti prašymą apie norą būti perkeltu į paskelbtas pareigas. Taip pat posistemėje „Savitarna“ valstybės tarnautojas, siekiantis tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltas į kitas pareigas, gali pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV), kuris bus matomas VATIS įstaigų posistemėje meniu punkte ,,CV paieška“.

Informacija apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo gali būti perkeltas valstybės tarnautojas gali būti paskelbta ir kitais būdais.

 

Valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje

Valstybės tarnautojas, siekiantis būti perkeltas į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, prašymą perkelti į kitas pareigas pateikia į pareigas jį priimančiam asmeniui.  

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo ar neperkėlimo į kitas pareigas priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje. Tačiau galima situacija, kai kitų pareigų pareigybės aprašyme gali būti nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Tokiu atveju valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas tik gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad jam gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.  

 

Valstybės tarnautojo perkėlimas į kitas pareigas kitoje įstaigoje

Valstybės tarnautojas, siekiantis būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, prašymą jį perkelti pateikia įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.

Įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs nurodytą valstybės tarnautojo prašymą, sprendimą dėl valstybės tarnautojo prašymo tenkinimo ar netenkinimo priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio prašymo gavimo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nusprendžia tenkinti valstybės tarnautojo prašymą, apie tai jis per 7 kalendorines dienas raštu informuoja ir įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį

Įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens pranešimo gavimo įstaigoje. Įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo privalo perkelti valstybės tarnautoją, siekiantį būti perkeltu į kitas pareigas kitoje įstaigoje. Šiame sprendime nurodoma data, nuo kurios valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje. Valstybės tarnautojas perkeliamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo perkelti į kitas pareigas kitoje įstaigoje priėmimo, jeigu abiejų įstaigų valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys nesusitaria kitaip.

Įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje priėmimo pateikia šio sprendimo kopiją įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.

Įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimo kopiją, priima sprendimą priimti valstybės tarnautoją į pareigas nuo nurodytame sprendime nustatytos datos.

Valstybės tarnautojai apie priimtus sprendimus yra nedelsiant informuojami.

 

Karjeros valstybės tarnautojų pareigų sukeitimas toje pačioje įstaigoje

Karjeros valstybės tarnautojai, siekiantys, kad būtų sukeistos jų pareigos toje pačioje įstaigoje, bendrą prašymą sukeisti pareigas pateikia juos į pareigas priimančiam asmeniui.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą sukeisti arba nesukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas priima ir prašymą pateikusius karjeros valstybės tarnautojus informuoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu pareigų, kurias valstybės tarnautojai prašo sukeisti, pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir valstybės tarnautojas tokio pažymėjimo ar leidimo neturi, valstybės tarnautojų pareigos gali būti sukeistos tik gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atitinkamam valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Karjeros valstybės tarnautojų pareigų sukeitimas skirtingose įstaigose

Karjeros valstybės tarnautojai, siekiantys, kad būtų sukeistos jų pareigos skirtingose įstaigose, bendrus prašymus sukeisti pareigas pateikia juos į pareigas priimantiems asmenims.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs minėtą prašymą, sprendimą dėl šio prašymo tenkinimo ar netenkinimo priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusius karjeros valstybės tarnautojus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje, išskyrus atvejus, kai pareigybės aprašyme yra nustatytas specialusis reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Abiejose įstaigose į pareigas priimantys asmenys, priėmę sprendimus tenkinti arba netenkinti valstybės tarnautojų prašymus, apie tai per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje raštu informuoja vienas kitą. Karjeros valstybės tarnautojų pareigos sukeičiamos tik esant abiejose įstaigose valstybės tarnautojus į pareigas priimančių asmenų sprendimams tenkinti jų prašymus sukeisti pareigas.

Valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys priima sprendimus sukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kitos įstaigos, kuri priėmė sprendimą tenkinti karjeros valstybės tarnautojo prašymą, pranešimo gavimo. Šiame sprendime nurodoma data, nuo kurios sukeičiamos karjeros valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų pareigos sukeičiamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo sukeisti valstybės tarnautojų pareigas kitoje įstaigoje priėmimo, jeigu abiejų įstaigų valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys nesusitaria kitaip.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo sukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas priėmimo pateikia jo kopiją kitos įstaigos, kuri priėmė sprendimą tenkinti karjeros valstybės tarnautojų prašymą, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.

Karjeros valstybės tarnautojai nedelsiant informuojami apie sprendimus sukeisti jų pareigas.

 

Valstybės tarnautojai, teikdami prašymus perkelti į kitas pareigas, prašymuose nurodo:

– pareigas, į kurias siekia būti perkelti tarnybinio kaitumo būdu,

– einamas valstybės tarnautojo pareigas

– turimą kvalifikacinę klasę

– tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

 

Prie šių prašymų pridedamos dokumentų, būtinų patvirtinti, kad valstybės tarnautojas atitinka pareigybės, į kurias siekia būti perkeltas, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, kopijos.  

Valstybės tarnautojai turi teisę atšaukti prašymus perkelti į kitas pareigas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jų pateikimo.  

Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įstaigoje, į kurią tarnybinio kaitumo būdu siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo per 3 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo prašymo perkelti jį į kitas pareigas kitoje įstaigoje arba sukeisti dviejų valstybės tarnautojų pareigas skirtingose įstaigose, prašymo gavimo pradeda teisės aktuose nustatytą asmens tikrinimo procedūrą, būtiną išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją prašydamas išvados, ar valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Kreipimasis į kompetentingą instituciją dėl asmens tikrinimo procedūros vykdomas tik tuo atveju, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nutaria priimti valstybės tarnautoją į pareigas, kurių pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas turėti patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs valstybės tarnautojų, siekiančių sukeisti jų pareigas skirtingose įstaigose prašymą ir pradėjęs teisės aktuose nustatytą asmens tikrinimo procedūrą, nedelsdamas informuoja apie tai kitoje įstaigoje valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį. 

Įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, per 7 kalendorines dienas nuo kompetentingos valstybės institucijos išvados gavimo priima sprendimą tenkinti valstybės tarnautojo (-jų) prašymą (-us) ir apie tai informuoja prašymą pateikusį valstybės tarnautoją (-us), o tuo atveju, kai priima sprendimą tenkinti valstybės tarnautojo (-jų) prašymą (-us) arba netenkinti, taip pat ir įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.


Gavęs kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad valstybės tarnautojui negali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nedelsdamas priima sprendimą netenkinti valstybės tarnautojo (-jų) prašymo (-ų) ir informuoja apie tai prašymą pateikusį valstybės tarnautoją (-us), o tuo atveju, kai priimamas sprendimas netenkinti karjeros valstybės tarnautojų, siekiančių, kad būtų sukeistos jų pareigos skirtingose įstaigose, prašymo, taip pat ir kitos įstaigos valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS