Paslaugos

 

Šiuo metu vykstančios atrankos į delegavimo rezervą

Vadovaujantis Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo (toliau – Įstatymas), 13 straipsnio 2 dalimi, 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 patvirtintų „Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių“ 36 punktu, skelbiama atranka į delegavimo rezervą.

 Reikalavimai pretendentams Dokumentų priėmimo terminas Elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus Dokumentai, kuriuos pretendentas į delegavimo rezervą turi pateikti
 

- Pretendentai į delegavimo rezervą turi atitikti Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus;


- turėti ne žemesnį negu aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;


- mokėti 2 užsienio kalbas ne mažesniu kaip B1 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (OL 2018 L 112, p. 42);


- turėti ne trumpesnę kaip 3 metų profesinę arba veiklos Lietuvos ar užsienio nevyriausybinėse ir pilietinės visuomenės organizacijose ar asociacijose patirtį.

Pretendentų į delegavimo rezervą dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.   Elektroninio pašto adresas, kuriuo pretendentai į delegavimo rezervą turi pateikti dokumentus – info@vtd.lt  

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į delegavimo rezervą nurodo:
1.1. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);
1.2. informaciją , ar:
1.2.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;
1.2.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.


2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;


3. gyvenimo aprašymą;


4. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į delegavimo rezervą, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas, būtų atrinktas į delegavimo rezervą ir būtų deleguotas į tarptautines ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijas.


5. dokumentus, patvirtinančius užsienio kalbų mokėjimo lygį.

       
       

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas
 
Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės

Užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaracija dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams

Informacija pasiteirauti
Tel. (8 5) 219 6812
El. p. info@vtd.lt, egle.karlonaite@vtd.lt

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS