Paslaugos

 

Pagrindinės mokymo organizavimo nuostatos

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų mokymą:

- Valstybės tarnybos įstatymas (reglamentuoja valstybės tarnautojų mokymo sistemą, mokymo formas, mokymo finansavimą bei jo organizavimą);

- Valstybės tarnautojų mokymo strategija (nustato prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes ir prioritetinius mokymo tikslus);

- Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašas (nustato valstybės tarnautojų mokymo programų tvirtinimo bei mokymo organizavimo procedūras).  

 

 Pagrindiniai valstybės tarnautojų mokymo principai:

- Įstaigose valstybės tarnautojų mokymą organizuoja ir už jį atsako valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys;

- Valstybės tarnautojų mokymą koordinuoja Valstybės tarnybos departamentas;

- Valstybės tarnautojai mokosi įstaigose, patvirtintose Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu;

- Valstybės tarnautojų mokymo programos virš 8 akad. val. tvirtinamos Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu;

- Vyriausybė tvirtina valstybės tarnautojų mokymo strategiją (nustato mokymo prioritetus) ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą;

- Vidaus reikalų ministras tvirtina mokymo programų turinio reikalavimus ir asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams tvirtinimo tvarkos aprašą.

 

Mokymasis užsienyje (2006-08-04 LRV nutarimas Nr. 780)

- Valstybės tarnautojai taip pat gali tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose.

- Valstybės tarnautojui ar įstaigai gavus vardinį kvietimą tobulinti kvalifikaciją, valstybės tarnautojas tobulinti kvalifikaciją siunčiamas įstaigos vadovo sprendimu (14 p.).  

 

 

 Planas:

- Suderintas su įstaigos vadovu mokymo planas kasmet iki kovo 10 d. pateikiamas Valstybės tarnybos departamentui per VATIS.

- Valstybės tarnybos departamentas, nustatęs mokymo plano ir mokymo strategijos nuostatų neatitikčių, apie tai kasmet iki kovo 24 d. per VATIS praneša įstaigoms.

- Įstaigos, kurioms pranešta apie neatitiktis, patikslintus planus per VATIS pateikia Valstybės tarnybos departamentui iki balandžio 10 d. 

 

Mokymo paslaugų įsigijimas:

- Valstybės tarnautojų mokymo paslaugos perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, taikant supaprastintų pirkimų procedūras, neatsižvelgiant į vertę.

- Jeigu mokymo paslaugos kaina yra mažesnė nei 3000 eurų (be PVM) – apklausa ir sutartis gali būti žodžiu; virš 3000 eurų (be PVM) – apklausa ir sutartis raštu.

- Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsniu švietimo ir mokymo paslaugos PVM neapmokestinamos.

- Mokymo paslaugos gali būti įsigyjamos ne tik taikant mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo kriterijų.

 

Kas yra mokymas pagal VTĮ?

- Mokymo rūšys:

1) įvadinis mokymas (privalomas naujai priimtiems į karjeros valstybės tarnautojo pareigas valstybės tarnautojams);

2) kvalifikacijos tobulinimas (profesinių žinių tobulinimas per visą tarnybos laiką).

- Kvalifikacijos tobulinimas gali būti vykdomas įvairiomis formomis (pvz.: kursai, seminarai, konferencijos, diskusijos, „apvalūs stalai“ ir pan.).

- Pagal VTĮ nuostatas valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimu laikomas mokymas, kuris vykdomas patvirtintose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose (išskyrus nutarimo Nr. 780 nustatytus atvejus) pagal patvirtintas mokymo programas, kuomet išduodamas mokymo baigimo pažymėjimas, o už mokymus dažniausiai sumokama iš biudžeto straipsnio „kvalifikacijos kėlimas“.  

 

Konferencija – valstybių organizacijų, įstaigų atstovų susirinkimas, pasitarimas arba kelių skirtingose vietose esančių asmenų susirinkimas bendrą susidomėjimą turintiems klausimams aptarti ir konsultuotis

Konferencija – mokymas

- Vyksta patvirtintose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose arba nutarimo Nr. 780 nustatytais atvejais pagal patvirtintas mokymo programas, po konferencijos būtinai išduodamas baigimo pažymėjimas.

- Konferencijos dalyvio mokestis apmokamas iš biudžeto straipsnio „kvalifikacijos kėlimas “.

Konferencija – ne mokymas

- Pagal VTĮ 48(1) str. įstaigose personalą valdo įstaigos vadovas, todėl jis gali pavesti įstaigos valstybės tarnautojams dalyvauti konferencijose, susitikimuose ir pan.

- Konferencijos dalyvio mokestis apmokamas iš biudžeto straipsnio „kitos paslaugos“.

 

Tęstinės studijos pagal VTĮ:

- Sąvoka turėtų būti suprantama kaip mokymasis pagal neformaliojo švietimo programas, kuomet teisės aktų nustatyta tvarka nėra įgyjamas išsilavinimas, todėl II ir III pakopos (magistratūros ir doktorantūros) studijos nėra tęstinės studijos pagal VTĮ.

- Magistratūros ir doktorantūros studijos nėra finansuojamos biudžeto lėšomis.  

Mokymo finansavimas:

- VTĮ nustatyta, kad įstaigų biudžetuose valstybės tarnautojų mokymui numatomos lėšos, kurios turi sudaryti ne mažiau kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų.

- Sutartis dėl mokymui skirtų lėšų grąžinimo sudaroma, jeigu mokymai vyksta ilgiau nei 2 mėn. nepertraukiamai.

- Lėšos negrąžinamos, jei valstybės tarnautojas išeina iš vienos viešojo administravimo įstaigos į kitą (pvz. tarnybinis kaitumas).

- Grąžinamos tik mokymui skirtos lėšos; komandiruotės išlaidos negrąžinamos.  

Ataskaita:

-Įstaigos kasmet iki vasario 1 d. Valstybės tarnybos departamentui per VATIS teikia valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą už praėjusius metus.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas