Paslaugos

 

VŠĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas

Direktorė Renata Latvėnienė
Žemaitės g. 21, LT–03118 Vilnius
Telefonas (8 5) 239 5800
Faksas (8 5) 239 5811
El. paštas: livadis@livadis.lt
http://www.livadis.lt

 

Įstaiga priskirta II kategorijai

Nustatytas direktoriaus mėnesinės algos pastovios dalies dydžio koeficientas – 11,9  

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTO
VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2019 METAMS


(patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus
2018 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 27V-39)  

Eil. Nr.

Viešosios įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas*

Rodiklio dydis

Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies (%)

1.

2018 m. veiklos rezultatas (pelnas) padengia dalį likusios skolos biudžetui

Ne mažiau kaip 20 proc. skolos

10-20

2.

Plėtojami 3 tarpinstituciniai bendradarbiavimo tinklų plėtojimą, kiekvieno tinklo dalyvių susitikimus

Organizuoti ne mažiau nei 6 susitikimai 

5-10

3.

Mokymo, pagal 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų bendrąją mokymo programą, kokybe patenkintų dalyvių procentas

                  Ne mažiau kaip 98

5-10

4.

Valstybės tarnautojai įgiję 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų bendrosios mokymo programos pažymėjimą

                   Ne mažiau kaip 50

5-10

 

 * Vertinama įstaigos metinė veikla.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS