Paslaugos

 

VŠĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas

Direktorė Renata Latvėnienė
Žemaitės g. 21, LT–03118 Vilnius
Telefonas (8 5) 239 5800
Faksas (8 5) 239 5811
El. paštas: livadis@livadis.lt
http://www.livadis.lt

 

Įstaiga priskirta II kategorijai

Nustatytas direktoriaus mėnesinės algos pastovios dalies dydžio koeficientas – 11,9  

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTO
VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2016 METAMS


(patvirtinta Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 27V-14
(Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 27V-121 redakcija))  

Eil. Nr.

Viešosios įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas*

Rodiklio dydis

Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies (%)

1.

 Pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius metus

                   Teigiamas

Iki 20

2.

  Renginių dalyviai, įgytas žinias ir mokymo kokybę įvertinę gerai ir labai gerai, procentais

                   Ne mažiau kaip 95

Iki 10

3.

  Parengta naujų mokymo programų, skaičius

                   Ne mažiau kaip 2

Iki 10

4.

  Atnaujintų mokymo programų modulių, skaičius

                   Ne mažiau kaip 16

Iki 10

 

 * Vertinama įstaigos metinė veikla.

 

2015 metų veiklos ataskaita

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS