PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.27V- 46

REGISTRO IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės tarnybos departamento (toliau – Departamentas) Registro ir informacinių sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS. PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) ir Valstybės tarnautojų registro (toliau – VATARAS) funkcionavimą, rengti bei teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) ir kitiems asmenims informaciją apie valstybės tarnybą.

III SKYRIUS. VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV SKYRIUS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimą ir funkcionavimą;
4.3. išmanyti valstybės registrus, klasifikatorius ir informacines sistemas, jų kūrimo principus ir technologijas;
4.4. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
4.5. žinoti reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų (SQL, MySQL) pagrindus;
4.6. išmanyti duomenų analizės ir tvarkymo metodus;
4.7. turėti patirties paprastojo objektų pasiekiamumo protokolo (angl. SOAP - simple object access protocol) veikimo principus bei taikymą tinklo paslaugų (angl. – web services) diegime bei teikime;
4.8. turėti programavimo patirties naudojant duomenų bazių valdymo programas;
4.9. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmeniu (A2 lygiu).

V SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą;
5.2. rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą;
5.3. rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba, esant poreikiui, koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
5.4. apdoroja su stebėsena ir analize susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su stebėsena ir analize susijusios informacijos apdorojimą;
5.5. atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba esant poreikiui koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą;
5.6. diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą;
5.7. kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą;
5.8. nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba, esant poreikiui, koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba, esant poreikiui, koordinuoja sutrikimų šalinimą;
5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus su padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.