PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 6 d.
įsakymu Nr. 40-479/18(3.1.1E-TD2)
(2018 m. gruodžio 14 d. įsakymo
Nr. 40-491/18(3.1.1E-TD2) redakcija)

TEISĖS DEPARTAMENTO CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TD-CMS-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

II. PASKIRTIS

2. Teisės departamento (toliau – departamentas) Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų – civilinės būklės aktų registravimo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą, atstovauti Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, teikti teisines konsultacijas ir išvadas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – civilinės būklės aktų registravimas, duomenų teikimas valstybės registrams.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus;
4.3. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijos interesams teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
5.2. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl procesinių veiksmų priskirtose bylose bei išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, atsako už teikiamų išvadų teisingumą ir pagrįstumą, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia informaciją bei pasiūlymus apie priskirtų bylų eigą;
5.3. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus civilinės metrikacijos klausimais, rengia atsakymų projektus;
5.4. vykdo šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
5.4.1. registruoja civilinės būklės aktus ir perduoda duomenis valstybės registrams, atsako už civilinės būklės aktų įrašuose esančių duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams;
5.4.2. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, nuorašus, kopijas;
5.4.3. vykdo teismo sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, įvaikinimo, civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo, asmens paskelbimo mirusiu, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, santuokos nutraukimo;
5.4.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;
5.4.5. atlieka santuokų civilines apeigas;
5.5. pagal savo kompetenciją konsultuoja interesantus šeimos teisės klausimais, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;
5.6. tvarko ir įformina civilinės būklės įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda į skyriaus archyvą;
5.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus;
5.8. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________________________


Susipažinau
_________________________
(parašas)
_________________________
(vardas, pavardė)
_________________________
(data)