PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-671

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ REIKALŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Tarptautinių reikalų ir protokolo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus funkcijas, susijusias su tarptautinio ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo palaikymu ir atstovavimo tarptautinėse organizacijose koordinavimu.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – tarptautinio ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo palaikymo ir atstovavimo tarptautinėse organizacijose koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę tarptautinėse organizacijose;
4.5. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (toliau – PTO), Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) ir kitų tarptautinių organizacijų valdymo organų struktūra, jų veiklos principais ir tikslais, sprendimų priėmimo procedūromis, veiklos prioritetais bei Lietuvos Respublikos narystę reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos dvišalėmis sutartimis, susijusiomis su prekybiniu ir ekonominiu bendradarbiavimu;
4.7. išmanyti diplomatinio ir valstybinio protokolo taisykles, užsienio valstybių svečių priėmimo organizavimo, bendrąsias vizitų (Lietuvos Respublikoje ir užsienyje) programų rengimo taisykles, tarptautinių konferencijų, verslo forumų organizavimo principus;
4.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.9. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ar tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
4.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas;
4.12. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
4.13. mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.14. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja pasirengimą dvišalių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijų susitikimams – užtikrina darbotvarkės ir protokolo išrašų suderinimą su Lietuvos Respublikos suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis, verslo asociacijomis, atitinkamos valstybės, atsakingos už posėdžio organizavimą, institucija ir protokolo nuostatų įgyvendinimą;
5.2. rengia medžiagą dvišalių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijų susitikimams ir juose dalyvauja;
5.3. koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, susijusią su atstovavimu EBPO;
5.4. koordinuoja pasirengimą Ūkio ministerijos vadovybės atstovavimui EBPO Ministrų tarybos posėdžiuose, PTO ministrų susitikimuose ir susitikimuose su kitų tarptautinių organizacijų atstovais;
5.5. atlieka stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl Ūkio ministerijos atstovų dalyvavimo EBPO Ministrų taryboje, komitetuose, darbo grupėse ir EBPO organizuojamuose renginiuose, koordinuoja jų dalyvavimą;
5.6. analizuoja, kaupia, apibendrina informaciją, rengia pažymas, pristatymus EBPO klausimais;
5.7. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) paskirto specialiojo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie EBPO veiklos;
5.8. rengia EBPO, PTO, TVF ir kitų tarptautinių organizacijų aukšto lygio delegacijų susitikimų su ūkio ministru, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrais ir Ūkio ministerijos kancleriu (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) atmintines;
5.9. apibendrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus ir teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių ir dvišalių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimų projektų;
5.10. Ūkio ministerijos kompetencijos srityje vykdo priimtų sprendimų ir tarptautinių įsipareigojimų monitoringą;
5.11. rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas bei pasiūlymus kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.12. rengia informaciją Ūkio ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio šalių atstovais;
5.13. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitomis institucijomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje;
5.14. bendradarbiauja su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos ir tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų veikloje, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose;
5.16. rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto svetainei;
5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)