PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-671

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga atlikti funkcijoms ir spręsti kompleksinius klausimus, susijusius su laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje (toliau – ES) politikos formavimo ir jos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje koordinavimu.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – laisvo prekių judėjimo, abipusio pripažinimo principo taikymo ir techninių reglamentų notifikavimo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje;
4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo ES vidaus rinkos srityje patirties;
4.4. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra, sprendimų priėmimo procedūromis;
4.5. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos Respublikos valstybės institucijų struktūrą ir Lietuvos Respublikos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja laisvo prekių judėjimo bendrųjų principų ir abipusio pripažinimo principo įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse iniciatyvose, susijusiose su laisvu prekių judėjimu;
5.2. koordinuoja „Naujojo požiūrio“ direktyvų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;
5.3. notifikuoja Europos Komisijai Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimą, jų įgaliojimų sustabdymą ir atšaukimą;
5.4. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą keičiantis informacija ir įgyvendinant ES reikalavimus dėl techninių reglamentų projektų notifikavimo Europos Komisijai;
5.5. koordinuoja Gaminių kontaktinio centro ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro veiklą;
5.6. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų ES vidaus rinkos sričių (toliau – veiklos sritis) politika ir jos įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje;
5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Nuolatinių atstovų komitetų, Europos Sąjungos Tarybos (toliau – ES Taryba) ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose svarstomais veiklos sričiai priskirtais klausimais, derina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas šiais klausimais;
5.8. atstovauja pozicijas ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.9. analizuoja Europos Sąjungos teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir, prireikus, teikia pasiūlymus rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ar Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų, susijusių su veiklos sritimis;
5.10. teikia informaciją Europos Komisijai pagal veiklos sritis;
5.11. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas bei pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.12. rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
5.13. bendradarbiauja su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.14. dalyvauja Lietuvos Respublikos ir ES institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose;
5.15. rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto svetainei;
5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________________