PATVIRTINTA
Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktoriaus
2018 m. gruodžio mėn. 19 d.
įsakymu Nr. N - 64

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – CFTT prie KAM) Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, taip pat Krašto apsaugos ministerijos (toliau – krašto apsaugos sistemos institucijos) mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, NATO saugumo investicijų programos (NSIP), Europos Sąjungos fondų ir kitas nebiudžetines lėšas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – finansinių išteklių valdymo, įgyvendinant krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas buhalterinę ir finansinę apskaitą – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.3. būti susipažinęs su asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;
4.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo krašto apsaugos sistemos institucijų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą;
5.2. vykdo Krašto apsaugos ministerijos NATO saugumo investicijų programos (NSIP), Europos Sąjungos fondų ir kitas nebiudžetines lėšas;
5.3. kontroliuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vykdomų mokslo tiriamųjų darbų apskaitą pagal patvirtintas mokslo tiriamųjų darbų sąmatas;
5.4. vykdo Krašto apsaugos ministerijos įmokų tarptautinėms organizacijoms apskaitą, kaupia ir sistemina duomenis pagal patvirtintas įmokų grupes;
5.5. kontroliuoja visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų teisingą registravimą į nustatytus apskaitos registrus;
5.6.teikia krašto apsaugos institucijų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
5.7. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų, kurios yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojos, pridėtinės vertės mokesčio apskaitą, pildo deklaracijas ir teikia jas krašto apsaugos sistemos institucijoms;
5.8. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų finansinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrina metinės inventorizacijos vykdymą – sudaro mokėtinų ir gautinų sumų ir įsipareigojimų suderinimo aktus;
5.9. atlieka einamąją finansų kontrolę;
5.10. dalyvauja rengiant atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;
5.11. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;
5.12. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijoms buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;
5.13. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio darbo organizavimo;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.