PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019  m.  balandžio    d. įsakymu Nr. 1R-

TEISMINĖS  JUSTICIJOS IR CIVILINĖS TEISĖS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, grupei priskirtose  veiklos srityse, pagal grupės kompetenciją teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerijos) uždavinius ir funkcijas, atstovauti ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės sistemos kūrimo – dalyvaujant formuojant politiką civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinio proceso teisės bei alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų bei teisminių (teisinių) procesų (įskaitant baudžiamąjį procesą, kiek tai susiję su horizontaliaisiais teisminio proceso reglamentavimo klausimais) srityse bei atstovaujant Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų teisėkūros procese.

 

IV. SPECIALLIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (teises bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį rengiant teisės aktų projektus;

4.4. gebėti atlikti teisės aktų vertinimą ir rengti analitinę medžiagą;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesus, teisės aktų struktūros, formos, turinio reikalavimus, teisės aktų sisteminimą, dokumentų rengimo taisykles; pagal grupės kompetenciją mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje teisės sistemoje;

4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius grupės  kompetencijai priskirtinas teisės sritis, gebėti surinkti informaciją apie užsienio valstybių teisę grupės kompetencijai priskirtose teisės srityse;

4.7. išmanyti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką grupei priskirtinoje srityje;

4.8. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.9. išmanyti grupės sričiai priskirtinus Europos Sąjungos teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principus, bendradarbiavimo ypatumus daugiakultūrėje aplinkoje, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

4.10. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, teisines išvadas, pažymas,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

4.11. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal „Europass“). Jeigu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal „Europass“);

4.12. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir „Internet Explorer“ kompiuterine programa.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja ir apibendrina grupės kompetencijai priskirtinas teisės sritis, siekiant atlikti šiuose teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną, siekiant įvertinti teisės normų taikymą ir jų efektyvumą bei numatyti vystymosi perspektyvas;

5.2. teikia siūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo; atlieka ir (ar) dalyvauja atliekant  grupės kompetencijai priskirtinų teisės aktų stebėseną;

5.3. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant grupės kompetencijai priskirtinų  teisės aktų projektus; teikia siūlymus dėl šių teisės aktų projektų rengimo;

5.4. atlieka teisės aktų, susijusių su grupės kompetencijai priskirtomis teisės sritimis, projektų vertinimą ir teikia teisines išvadas, siekiant užtikrinti teisės aktų kokybę bei atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

5.5. dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami grupei priskirtini klausimai, siekdamas šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų ir vykdydamas jų užduotis;

5.6. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją; rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su grupės kompetencija, derina ir pristato jas Europos Sąjungos Tarybos Civilinės teisės klausimų darbo grupės, Europos Komisijos komitetų ir kitų darbo grupių ar komitetų posėdžiuose; pagal poreikį rengia Lietuvos Respublikos pozicijas kitose tarptautinėse organizacijose svarstomais klausimais ir pristato jas šių tarptautinių organizacijų rengiamuose posėdžiuose, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo tarpinstituciniuose atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

5.7. derina kitų institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar kito Europos Sąjungos dokumento, priskirtino grupės kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;

5.8. analizuoja pateiktas teisėkūros iniciatyvas grupės kompetencijai priskirtose teisės srityse, rengia atsakymus šias iniciatyvas pateikusiems asmenims;

5.9. teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai atskaitingoms institucijoms ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal grupės kompetenciją, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

5.10. atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekdamas įgyvendinti jam priskirtas funkcijas;

5.11. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio, grupės vadovo, vyresniojo patarėjo, kuriam jis pavaldus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus vyresniajam patarėjui, kuris organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pagal grupės kompetenciją teisės aktų projektų rengimo ir teisės aktų stebėsenos koordinavimo veiklą, ar grupės vadovui, nesant vyresniojo patarėjo, kuris organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pagal grupės kompetenciją teisės aktų projektų rengimo ir teisės aktų stebėsenos koordinavimo veiklą. 

__________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)