PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. balandžio         d. įsakymu Nr.

 

TEISMINĖS JUSTICIJOS IR CIVILINĖS TEISĖS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisminės justicijos ir civilinės teisės grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

 

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą grupei priskirtose veiklos srityse, pagal grupės kompetenciją teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerija) veiklos tikslus ir funkcijas, atstovauti ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teisės sistemos kūrimo – dalyvaujant formuojant politiką civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinio proceso teisės bei alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų bei teisminių (teisinių) procesų (įskaitant baudžiamąjį procesą, kiek tai susiję su horizontaliaisiais teisminio proceso reglamentavimo klausimais) srityse bei atstovaujant Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų teisėkūros procese.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius ar vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. turėti patirties rengiant teisės aktų projektus;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, teisės aktų struktūros, formos, turinio reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius grupės kompetencijai priskirtinas teisės sritis, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje teisės sistemoje, gebėti surinkti informaciją apie užsienio valstybių teisę grupės kompetencijai priskirtose teisės srityse;

4.6. būti susipažinęs su nacionalinių ir tarptautinių teismų praktika grupės kompetencijai priskirtinoje srityje;

4.7. būti susipažinęs grupės kompetencijai priskirtais Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

4. 8. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

4.9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo B1 lygiu; jei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokama prancūzų ar vokiečių kalba, tai būtina anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal Europass).

4.10. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;  

4.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant grupės kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektus;

5.2. atlieka grupės kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektų vertinimą ir teikia teisines išvadas, siekiant užtikrinti teisės aktų  kokybę ir atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

5.3. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo ir rengia atsakymus šias iniciatyvas (pasiūlymus) pateikusiems asmenims;

5.4. vykdo grupės kompetencijai priskirtinų teisės aktų stebėseną, analizuoja stebimų teisės aktų turinį, jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų vystymosi (kitimo) tarptautines ir regionines tendencijas bei rengia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

5.5. rengia medžiagą grupės parengtiems teisės aktų projektams svarstyti ir pristatyti Vyriausybės pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

5.6.  analizuoja iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su grupei priskirta kompetencija;

5.8. dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami grupei priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis.

5.9. atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekiant grupei priskirtų funkcijų įgyvendinimo;

5.10. teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams, ministerijai atskaitingoms institucijoms ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal grupės kompetenciją, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

5.11. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio, grupės vadovo, vyresniojo patarėjo, kuriam jis pavaldus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui, kuris organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pagal grupės kompetenciją teisės aktų projektų rengimo ir teisės aktų stebėsenos koordinavimo veiklą. 

_______________

Susipažinau:

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)