PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. 51V-75

VILNIAUS APSKRITIES SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Vilniaus regione, užtikrinti tinkamą Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas), kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinei institucijai, pavestų vykdyti funkcijų, administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), Vilniaus regione atlikimą ir užtikrinti tinkamą departamentui nustatytų vykdyti funkcijų, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – Lietuvos kaimo plėtros programa), Vilniaus regione atlikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo Vilniaus regione ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Veiksmų programą ir Lietuvos kaimo plėtros programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, regioninę plėtrą, Veiksmų programos ir Lietuvos kaimo plėtros programos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl Vilniaus regiono projektų sąrašų sudarymo;
5.2. vertina projektinių pasiūlymų dėl Vilniaus regiono projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms, atlieka regiono projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimą, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
5.3. vertina prašymų dėl papildomo įgyvendinamo Vilniaus regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms;
5.4. apibendrina projektinius pasiūlymus dėl Vilniaus regiono projektų įgyvendinimo, rengia Vilniaus regiono projektų sąrašų projektus, informaciją apie juos ir pristato Vilniaus regiono plėtros tarybai;
5.5. dalyvauja organizuojant Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžius, rengia Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimų projektus, užtikrina audito seką kaupdamas ir saugodamas Vilniaus regiono plėtros tarybos siunčiamus ir gaunamus dokumentus, priimtus sprendimus ir Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimais patvirtintus dokumentus, jos sudarytų darbo grupių išvadas;
5.6. dalyvauja vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengiant Vilniaus regiono plėtros plano projektą; atlieka Vilniaus regiono plėtros plano įgyvendinimo stebėseną ir rengia metines ataskaitas;
5.7. rengia ir teikia pasiūlymus Vilniaus regiono plėtros tarybai dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios miestus, turinčius nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnius savivaldybių centrus, kriterijų nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo;
5.8. analizuoja Vilniaus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės pokyčius ir atsižvelgdamas į surinktą informaciją siūlo Vilniaus regiono plėtros tarybai priimti sprendimus;
5.9. rengia teisės aktų, susijusių su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu Vilniaus regione, projektus; dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.10. vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________