PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 51V-75

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką, užtikrinti tinkamą Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) nustatytų vykdyti funkcijų, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – Lietuvos kaimo plėtros programa), atlikimą ir koordinuoti departamento bendruosius reikalus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
3.1. specialiosiose veiklos srityse – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Lietuvos kaimo plėtros programą;
3.2. bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir funkcionavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos kaimo plėtros programos administravimą ir finansavimą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešųjų pirkimų planavimą ir procedūrų vykdymą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus;
4.5. būti gerai susipažinęs su profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimais;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. atlieka regioninės politikos įgyvendinimo regionuose analizę ir stebėseną, apibendrina analitinę informaciją apie regionų ekonominę, socialinę ir demografinę būklę bei regionų plėtros planų įgyvendinimą, teikia informaciją, susijusią su atliekama regioninės politikos įgyvendinimo regionuose analize ir stebėsena, suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) asmenims;
5.2. vertina departamento apskričių skyrių renkamus regionų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir metines ataskaitas; rengia, atnaujina regionų plėtros planų įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines; nustačius faktus ir aplinkybes, dėl kurių turi būti tikslinami arba peržiūrimi regionų plėtros planai, teikia motyvuotus pasiūlymus departamento apskričių skyriams ir regionų plėtros taryboms dėl regionų plėtros planų keitimo;
5.3. rengia ir derina departamento metinio veiklos plano projektą, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą;
5.4. pagal kompetenciją organizuoja departamento apskričių skyrių ataskaitų, įgyvendinant departamento metinį veiklos planą, rengimą ir teikimą departamento direktoriui, taip pat atlieka departamento apskričių skyrių pateiktų ataskaitų analizę, rengia ir teikia informaciją, susijusią su departamento metinio veiklos plano įgyvendinimu, departamento direktoriui, suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ir (ar) asmenims;
5.5. apibendrina, analizuoja ir perduoda informaciją departamento vadovybei apie departamento skyrių atliekamus darbus, vykdant jiems nustatytas funkcijas ir (ar) pavedimus;
5.6. dalyvauja rengiant ir derinant arba rengia ir derina departamento viešųjų pirkimų plano projektą, jo pakeitimus;
5.7. rengia, derina prekių ir (ar) paslaugų viešųjų pirkimų užduotis ir koordinuoja pasirašytų viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimą;
5.8. dalyvauja rengiant ir derinant arba rengia ir derina departamento valstybės biudžeto sąmatų projektus;
5.9. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant arba vykdo departamentui skirtų asignavimų panaudojimo stebėseną, dalyvauja rengiant ir teikiant arba rengia ir teikia pasiūlymus dėl departamentui skirtų asignavimų perskirstymo tarp sąmatos straipsnių;
5.10. rengia ir derina departamento darbo procedūrų, užtikrinančių tinkamą departamentui nustatytų funkcijų atlikimą, administruojant Lietuvos kaimo plėtros programą, aprašo ir jo pakeitimų projektus;
5.11. koordinuoja ir kontroliuoja bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą dėl regionų projektų planavimo būdu pagal Lietuvos kaimo plėtros programą įgyvendinamų priemonių;
5.12. organizuoja Leidimų valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisijų darbą;
5.13. rengia teisės aktų, susijusių su nacionaline regionine politika, projektus ir departamento vidinių teisės aktų projektus;
5.14. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.15. skyriaus vedėjo pavedimu laikinai atlieka skyriaus valstybės tarnautojo, atsakingo už departamento personalo valdymą, funkcijas.
5.16. vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________