PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 4-682

EKONOMIKOS PLĖTROS DEPARTAMENTO
EKONOMIKOS POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos plėtros departamento (toliau – Departamentas) Ekonomikos politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ūkio raidai, pagrindinių makroekonominių ir ūkio sektorių rodiklių dinamikai, jų tendencijoms, priežastiniams ryšiams, analizuoti, vertinti ir prognozuoti Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės apžvalgoms rengti, įgyvendinti Skyriaus funkcijas produktyvumo analizės srityje su tikslu užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamento viduje veikiančios Nacionalinės produktyvumo tarybos darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiose veiklos srityse – Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, produktyvumo analizės vertinimo ir prognozavimo bei Lietuvos ekonominės būklės apžvalgų rengimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba verslo ir vadybos studijų krypties;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį atliekant finansinių, ekonominių ar ūkio sektorių duomenų statistinę (arba ekonometrinę) analizę ir rengiant analitinius dokumentus;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, ekonominių rodiklių rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
4.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja Lietuvos pramonės rodiklius, jų raidą ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais;
5.2. teikia Lietuvos pramonės gamybos gaminių rodiklių prognozes Lietuvos Respublikos finansų ministerijai šalies makroekonominių rodiklių projekcijoms ir metiniams valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams parengti;
5.3. analizuoja Lietuvos, kitų ES valstybių narių bendrąjį vidaus produktą, materialines investicijas, eksportą, infliaciją, nedarbo lygį ir kitus makroekonominius rodiklius, jų raidą ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su ES valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais, rengia išvadas apie jų raidą ir tendencijas, kad būtų parengtos minėtų rodiklių apžvalgos;
5.4. analizuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių produktyvumo bei konkurencingumo raidą bei produktyvumą skatinančias politikos priemones, atlieka palyginamąsias produktyvumo analizes;
5.5. dalyvauja Nacionalinės produktyvumo tarybos ir analitikų grupės veikloje ir rengia produktyvumo ataskaitas;
5.6. rengia Lietuvos ekonomikos apžvalgas (lietuvių ir anglų kalba), kuriose pateikiami šalies ūkio rodikliai, jų raida ir tendencijos, skelbia Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
5.7. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų makroekonomikos ir ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą;
5.8. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
5.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių, projektų įgyvendinimo komandų darbe;
5.10. dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.11. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.