PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1B-1140

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga nutolusioje darbo vietoje organizuoti dokumentų (įskaitant įslaptintus) ir archyvo fondo tvarkymą, naudojimą ir saugojimą, pagal kompetenciją užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą personalo patikimumo užtikrinimo srityje Vilniaus teritorinėje muitinėje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

                      3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.4. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia Vilniaus teritorinės muitinės dokumentacijos ir įslaptintos dokumentacijos planus ir teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka, pasibaigus kalendoriniams metams suveda bylų sudarymo suvestinius duomenis;

5.2. tvarko Vilniaus teritorinės muitinės archyvinių dokumentų apskaitą (rengia nuolat, ilgai saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius, teikia derinti teisės aktų nustatyta tvarka);

5.3. organizuoja dokumentų atranką ir paruošimą naikinti;

5.4. kontroliuoja dokumentų, esančių Vilniaus teritorinės muitinės archyve, ruošimą poėmiui, išdavimą laikinam naudojimuisi, grąžinimą į archyvą;

5.5. tvirtina Vilniaus teritorinės muitinės dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, nustatyta tvarka daro įslaptintų dokumentų kopijas ir teikia jas vykdytojams pasirašytinai;

5.6. registruoja:

5.6.1. Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo (įskaitant įslaptintus) ir turto valdymo klausimais, prireikus kontroliuoja jų pavedimų vykdymo terminus;

5.6.2. gautus ir parengtus vidaus administravimo įslaptintus dokumentus įslaptintų bylų dokumentacijos plane numatytuose registruose ir perduoda juos vykdytojams;

5.6.3. parengtus siunčiamus įslaptintus dokumentus, formuoja siuntas adresatams;

5.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Vilniaus teritorinės muitinės veiklos organizavimo klausimais;

5.8. pagal kompetenciją vykdo atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo ir įslaptintos informacijos administravimo srityse Vilniaus teritorinėje muitinėje;

5.9. teikia siūlymus dėl įslaptintos informacijos naikinimo, įslaptinimo ir jos išslaptinimo arba tokios informacijos įslaptinimo termino pratęsimo Vilniaus teritorinėje muitinėje;

5.10. formuoja Vilniaus teritorinės muitinės įslaptintų dokumentų bylas, rengia jas dokumentų vertės ekspertizei, atrenka išslaptinimui ir sunaikinimui, rengia įslaptintų dokumentų sunaikinimo aktus, atlieka įslaptintos informacijos inventorizaciją, pildo muitinės įstaigos užbaigtų įslaptintų bylų apskaitos žurnalą;

5.11. pagal kompetenciją numatyta apimtimi įgyvendina įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimą ir kontrolę Vilniaus teritorinėje muitinėje;

5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su  Dokumentų valdymo skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui.

_______________________________

Susipažinau

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

____________________

(data)