PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. sausio 15 d. įsakymu 1B-42

Nr. 1B-

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS nr. 1

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                      1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

            2. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, pagal Viešųjų pirkimų skyriaus kompetenciją užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams, vykdyti sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių teisinę priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

            3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų, teisės taikymo, atstovavimo teismuose ir kitose institucijose – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIalieji REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės tarnautojui

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, civilinį procesą;

4.2. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą;

4.3. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį ir 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

4.8. išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir dokumentų tvarkymo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                      5.1. pagal Viešųjų pirkimų skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

5.2. nagrinėja ir teikia išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų;

5.3. pagal kompetenciją rengia kartu su kitais viešojo pirkimo komisijos nariais viešųjų pirkimų dokumentus (išskyrus technines specifikacijas), nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nagrinėja pretenzijas, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;

5.4. nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus dėl pirkimo dokumentų, teikia dėl jų išvadas;

5.5. nagrinėja tiekėjų pretenzijas (jeigu nesudaryta viešojo pirkimo komisija) ir rengia atsiliepimų ir procesinių dokumentų projektus;

5.6. rengia viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių arba susitarimų dėl viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo projektus;

5.7. vykdo sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių teisinę priežiūrą – rengia pretenzijas, ieškinius, kitus procesinius dokumentus dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo (netinkamo įvykdymo);

5.8. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Muitinės departamento struktūriniams padaliniams, muitinėms įstaigoms viešųjų pirkimų klausimais;

5.9. pagal Viešųjų pirkimų skyriaus kompetenciją atstovauja Muitinės departamentui teismuose ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, organizacijose ir įmonėse;

5.10. vykdo kitus su Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

            6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas,   pavardė)

(data)