PATVIRTINTA                

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. sausio      d.

įsakymu Nr.

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

                      2. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir sutarčių projektus ir vertinti kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų ir sutarčių projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos  srities – teisės – ir specialiosios veiklos srities – muitinės veiklos teisinio reglamentavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Darbo kodeksais, Teisėkūros pagrindų, Administracinių bylų teisenos, Mokesčių administravimo, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir Muitinės įstatymais, Vidaus tarnybos statutu, kitais teisės aktais;

                      4.2. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

                      4.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją bei rengti išvadas;

                      4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                      5.1. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

5.2. rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;

5.3. organizuoja ir koordinuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus viešai skelbiamų įsakymų skelbimą Teisės aktų registre;

5.4. organizuoja ir koordinuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymų projektų, pastabų ir siūlymų dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje;

5.5. pagal Teisės skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių, susitarimų ir memorandumų projektus, teikia išvadas dėl Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų sutarčių ir susitarimų projektų;

5.6. nagrinėja asmenų prašymus (skundus) ir rengia atsakymus (sprendimus) teikiant administracinę paslaugą „Asmenų skundų nagrinėjimas“;

                      5.7. atstovauja Muitinės departamentui teismuose ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės institucijose ir organizacijose;

                      5.8. konsultuoja muitinės pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, taikymo klausimais;

                      5.9. pagal Teisės skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, rengia teisines išvadas ir ataskaitas;

5.10. pagal Teisės skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos muitinės pozicijas, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitikties lenteles ir teikia skelbti Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje (LINESIS);

5.11. organizuoja Lietuvos Respublikos muitinės pozicijų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo klausimais rengimą ir teikia skelbti Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje (LINESIS);

5.12. pildo Teisės skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su  Teisės  skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)