PATVIRTINTA                

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. sausio     d.

įsakymu Nr.

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 8

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

                      2. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti asmenų skundus ir prašymus dėl muitų teisės taikymo, užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos muitinės teisių ir interesų atstovavimą ginčuose dėl muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo, rengti Teisės skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir vertinti kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų projektus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos  srities – teisės – ir specialiosios veiklos srities – mokesčių administravimo ir asmenų skundų dėl muitų teisės taikymo nagrinėjimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Darbo kodeksais, Muitinės, Teisėkūros pagrindų, Administracinių bylų teisenos, Mokesčių administravimo, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Vidaus tarnybos statutu, kitais teisės aktais;

                      4.2. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

                      4.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją bei rengti išvadas;

                      4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                      5.1. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus bei prašymus, rengia atsakymų ir sprendimų dėl nagrinėjamų skundų projektus;

                      5.2. rengia  skundų, atsiliepimų, kitų procesinių dokumentų projektus ir teikia reikalingus dokumentus bylos nagrinėjimui ikiteisminėms ginčų nagrinėjančioms institucijoms ir teismams;

5.3. atstovauja Muitinės departamentui teismuose, Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir organizacijose;

                      5.4. konsultuoja Muitinės departamento pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą ir mokesčių administravimą, taikymo klausimais;

5.5. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

5.6. Teisės skyriaus vedėjo pavedimu rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;

                      5.7. pagal Teisės skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, rengia teisines išvadas ir ataskaitas;

                      5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su  Teisės  skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                      6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

__________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)