PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. T-100


TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga teisės aktų projektams rengti bei Komiteto administracijos padalinių ir kitų fizinių ar juridinių asmenų pateiktų teisės aktų projektų ir sutarčių projektų teisinei ekspertizei atlikti, teisinio pobūdžio konsultacijoms Komitete valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojai) teikti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės srityje.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų teisinio darbo patirtį;
5.3. išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, teisės aktų projektų rengimą;
5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais informacinės visuomenės plėtros srityje, su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;
5.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
6.2. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus;
6.3. rengia sutarčių projektus, taip pat vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar kitų fizinių arba juridinių asmenų teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktiems sutarčių projektams;
6.4. konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
6.5. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
6.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
6.7. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
6.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
6.9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
6.10. organizuoja ir užtikrina informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūros pareigūnų funkcijų atlikimą.
6.11. Komiteto direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.12. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
6.13. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________
Susipažinau ir sutinku:
Skyriaus patarėjas

______________________________________
(parašas)

______________________________________
(vardas ir pavardė)
______________________________________
(data)