PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2018 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. B1-577

PERSONALO SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija –15.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žmogiškųjų išteklių valdymą, įgyvendinimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau – VMVT) užtikrinimui.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – žmogiškųjų išteklių valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės arba žmogiškųjų išteklių valdymo srityje biudžetinėje įstaigoje;
6.3. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir žmogiškųjų išteklių valdymą, VMVT nuostatais;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti VMVT Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą žmogiškų išteklių valdymo srityje, vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia VMVT darbo tvarkos taisyklių, žmogiškųjų išteklių politikos formavimo ir kitų teisės aktų projektus;
7.2. atstovauja VMVT teismuose, darbo ginčų komisijose, kitose valstybinėse įstaigose, institucijose ar kitose organizacijose žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
7.3. atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus, rengia su jais susijusius dokumentus, dalyvauja tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimo komisijų darbe;
7.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą didžiausią leistiną VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai) gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondo, pareigybių skaičių;
7.5. rengia direktoriaus įsakymų projektus dėl VMVT pareigybių sąrašo pakeitimo;
7.6. padeda Skyriaus vedėjui formuoti VMVT žmogiškųjų išteklių politiką ir ją įgyvendinti, rengia ir organizuoja personalo motyvacijos sistemos įgyvendinimą;
7.7. padeda rengti VMVT Darbuotojų pareigybių aprašymus, konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, rengia įsakymų projektus dėl pareigybių aprašymų ir nuostatų patvirtinimo;
7.8. pagal kompetenciją organizuoja VMVT Darbuotojų priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą;
7.9. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą VMVT Darbuotojams;
7.10. kontroliuoja VMVT Darbuotojų darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
7.11. atstovauja VMVT konkursuose į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir atrankas į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas;
7.12. atlieka personalo sudėties analizę, kaitos priežastis bei tendencijas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.13. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja Darbuotojų ir jai pavaldžios įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;
7.14. pagal kompetenciją formuoja pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą personalo mokymo prioritetus, organizuoja įgyvendinimą, atlieka mokymo poreikio VMVT personalui vertinimą;
7.15. organizuoja ir koordinuoja naujai priimtų Darbuotojų mokymą bei adaptaciją ir integraciją VMVT;
7.16. pagal kompetenciją konsultuoja Darbuotojus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo klausimais, užtikrina laikymosi reikalavimų;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja perduodant archyvui Darbuotojų asmens bylas;
7.18. pagal kompetenciją renka, vertina ir kaupia informaciją, rengia ataskaitas, pildo klausimynus;
7.19. pagal kompetenciją konsultuoja VMVT darbuotojus, teikia rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą;
7.20. Skyriaus vedėjo pavedimo nagrinėja prašymus, skundus, pranešimus ir rengia įsakymų projektus;
7.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su VMVT struktūriniais padaliniais, valstybės įstaigomis, institucijomis ar kitomis organizacijomis žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
7.22. pagal kompetenciją dalyvauja VMVT ir jai pavaldžioje įstaigoje sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
7.23. pagal kompetenciją pavaduoja Skyriaus vedėją, kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jiems nesant;
7.24. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________

Susipažinau
____________________________
(valstybės tarnautojo pareigos)
____________________________
(parašas)
____________________________
(vardas, pavardė)
____________________________
(data)