PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1B-13

TARIFŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 9

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

              1. Tarifų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti darbams, susijusiems su bendrojo muitų tarifo ir kitų užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonių taikymo organizavimu, koordinavimu ir priežiūra.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities – Kombinuotosios nomenklatūros taikymo ir priežiūros organizavimo, prekių tarifinio klasifikavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus;

 4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės, Mokesčių administravimo, Pridėtinės vertės mokesčio, Akcizų įstatymais, Sąjungos muitinės kodeksu ir Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Bendruoju muitų tarifu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, užsienio prekybos tarifinį reguliavimą, prekių tarifinį klasifikavimą, muitų ir kitų mokesčių, kuriuos administruoja muitinė, tarifų taikymą, ir kitais teisės aktais, susijusiais su šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymu;

         4.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles;

         4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

         4.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį muitinės veiklos arba tarptautinės prekybos srityje (Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1B-529 redakcija)

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atliekašias funkcijas:

           5.1. rengia ir (arba) derina teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Tarifų skyriaus kompetencijai priklausančiomis muitinės veiklos sritimis, projektus;

5.2. analizuoja informaciją apie prekių tarifinio klasifikavimo taikymą Lietuvos Respublikos muitinėje ir Europos Sąjungoje, teikia rekomendacijas, paaiškinimus, išvadas nurodytais klausimais, siūlymus dėl prekių tarifinio klasifikavimo Lietuvos Respublikos muitinėje, šios srities teisės aktų taikymo priežiūros tobulinimo;

5.3. koordinuoja ir prižiūri prekių tarifinį klasifikavimą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat atlieka prekių tarifinį klasifikavimą;

           5.4. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, prireikus rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;

5.5. renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie prekių tarifinį klasifikavimą, teikia ją teritorinėms muitinėms;

5.6. rengia informaciją skelbimui muitinės interneto tinklalapyje ir vidinėje svetainėje (intranete);

5.7. rengia Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų projektus, atlikti teisės aktų nustatytas kitas su Privalomosios tarifinės informacijos sprendimais susijusias funkcijas;

5.8. teikia informaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenims, kitų šalių muitinėms, organizacijoms prekių tarifinio klasifikavimo, tarifinio reguliavimo priemonių taikymo klausimais;

5.9. teikia rizikos valdytojams informaciją, reikalingą tarifinio prekių klasifikavimo pažeidimų rizikos valdymui, derinti centrinius rizikos profilius;

5.10. analizuoja muitinės deklaracijų duomenis, susijusius su tarifinio reguliavimo priemonių taikymu, teikti siūlymus teritorinėms muitinėms dėl muitinės deklaracijų tikrinimo po jų muitinio įforminimo;

5.11. pagal kompetenciją teikia Muitinės departamento struktūriniams padaliniams, muitinės įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą;

           5.12. atstovauja Tarifų skyriui projektuose, darbo grupių, komisijų darbe, apie dalyvavimo rezultatus teikia ataskaitas skyriaus vedėjui;

5.13. periodiškai veda seminarus arba mokymus muitinės pareigūnams;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarifų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Tarifų skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarifų skyriaus vedėjui.

_____________________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas,   pavardė)

(data)