PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. 1B-94

VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Vilniaus teritorinės muitinės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vilniaus teritorinės muitinės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir lydimuosiuose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos reikalavimus, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

            3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pareigas atlieka bendrosios veiklos srities – darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

             4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir radiacinę saugą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.3. turėti mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.         konsultuoja Vilniaus teritorinės muitinės direktorių, jo pavaduotojus, pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos užtikrinimo klausimais;

5.2.         sudaro Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja jų sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas, organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;

5.3.         tiria nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų ir avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja Vilniaus teritorinėje muitinėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;

5.4.         rengia Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus įsakymų, norminių teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais projektus;

5.5.         nagrinėja Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, teikia dėl jų siūlymus Vilniaus teritorinės muitinės direktoriui;

5.6.         organizuoja ir užtikrina teisės aktų nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Vilniaus teritorinėje muitinėje;

5.7.         prižiūri ir kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Vilniaus teritorinėje muitinėje, informuoja direktorių apie nustatytus pažeidimus;

5.8.                  organizuoja Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais;

5.9.                  rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo laikymąsi;

5.10.           organizuoja ir atlieka muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, instruktavimą;

5.11.           organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą;

5.12.           dalyvauja Muitinės departamento generalinio direktoriaus ar Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia informaciją Vilniaus teritorinės muitinės direktoriui apie savo pareigų vykdymą šiose darbo grupėse ar komisijose;

5.13. vykdo kitus Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su darbų sauga.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus teritorinės muitinės direktoriui.

________________