PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu
Nr. AK-3 (4.1)


TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir personalo administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės ir specialiosios veiklos srities – kontrolės ir priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje teisės krypties;
4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinę, civilinę bei darbo teisę;
4.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą;
5.2. teikia teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams teisės taikymo, teisės aktų projektų, sutarčių projektų rengimo ir tobulinimo klausimais, bei skundų (prašymų) nagrinėjimo klausimais; 5.3. vertina teisės aktų projektus, sutartis arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių vertinimą bei rengia teisines išvadas arba, esant poreikiui, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba jas rengia;
5.4. rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų parengimą;
5.5. atstovauja Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose, ikiteisminio ginčo institucijose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba, esant poreikiui, koordinuoja atstovavimą Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams teismuose, ikiteisminio ginčo institucijose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
5.6. nagrinėja skundus (prašymus) arba, esant poreikiui, koordinuoja skundų (prašymų) nagrinėjimą, rengia atsakymus arba, esant poreikiui, koordinuoja atsakymų rengimą;
5.7. vykdo norminių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba, esant poreikiui, koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
5.8. dalyvauja Savivaldybės institucijų, savivaldybės mero sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
5.9. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;
5.10. pavaduoja skyriaus darbuotoją, teikiantį valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą, jam nesant darbe;
5.11. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.