PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. B1-384

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnybos) Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga veterinarinės kontrolės ir maisto saugos informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų kompiuterinėms programoms vystyti ir užtikrinti jų atitikimą sistemų naudotojų reikalavimams.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – informacinių sistemų aptarnavimo bei plėtros.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių arba technologijos mokslų studijų srities vienos iš išvardintų krypčių išsilavinimą: informatikos, matematikos, fizikos, informatikos inžinerijos, elektros ir elektronikos inžinerijos;
4.2. turėti darbo patirties informacinių sistemų administravimo srityje arba būti atlikusiam praktiką vienoje iš aukščiau išvardintų mokslo krypčių;
4.3. išmanyti visus programinės įrangos kūrimo etapus;
4.4. gerai žinoti vieningą modeliavimo kalbą (angl. UML - Unified Modeling Language) ir/arba verslo procesų modeliavimo kalbą (BPML – Bussines Process Modeling Language);
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. išmanyti kuriamų informacinių sistemų reikalavimų surinkimo ir valdymo metodus;
4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.8. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, elektroninių duomenų apsaugą bei viešojo sektoriaus informacinių sistemų kūrimą ir įteisinimą reglamentuojančiais teisės aktais, ISO standartais, elektroninių duomenų apsaugos metodikomis ir elektroninių duomenų apsaugą užtikrinančiomis priemonėmis;
4.9. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. plėtoja informacinių sistemų (toliau – IS) galimybes, atsižvelgiant į Tarnybos poreikius ir naujausias technines ir technologines galimybes;
5.2. ruošia perspektyvines rekomendacijas IS technologijų taikymui;
5.3. analizuoja Tarnybos informacinių sistemų veiklos procesus, funkcijas, aprašo IS pakeitimus;
5.4. rengia ir atlieka IS kūrimo techninės dalies dokumentacijos analizę, suformuluoja „už“ ir „prieš“ dėl galimų sąlygų vykdymo ir sistemos techninės pusės sprendimų;
5.5. nustato, kokie yra reikalavimai kuriamai ar reorganizuojamai sistemai;
5.6. padeda surasti naudingą, naują kompiuterių pritaikymą – naujus būdus naudotojui jo veiklos srityje;
5.7. dalyvauja darbo grupėse dėl IS kūrimo procesų tobulinimo, vystymo, strateginio technologijų parinkimo klausimų sprendimo;
5.8. rengia ir identifikuoja kuriamus dokumentus, kokybės programas, suteikiant versiją, būseną ir registruojant pakeitimus pagal kokybės valdymo sistemos (toliau – KVS) reikalavimus;
5.9. kontroliuoja ir užtikrina Tarnybos IS palaikančių standartinių kompiuterinių programų atnaujinimą ir priežiūrą, ruošia Tarnybos IS įteisinimo bei perkamų paslaugų dokumentus;
5.10. bendradarbiauja su kitų valstybinių institucijų ir įstaigų darbuotojais Skyriaus veiklos srityse;
5.11. savo darbe vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitomis Tarnybos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.;
5.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;
5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________

Susipažinau

_______________________
(vardas, pavardė)

_______________________
(parašas)

_______________________
(data)