PATVIRTINTA
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. P1-143


SOCIALINIŲ PROGRAMŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių programų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pavestų valstybės socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimą ir priežiūrą, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį vykdant socialinių programų ir jų priemonių stebėseną ir įgyvendinimą;
4.3. išmanyti ir gebėti pagal savo kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su veiklos sritimi, taip pat dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti rengti teisės aktų, susijusių su veiklos sritimi, projektus, išmanyti jų rengimo taisykles;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. įgyvendindamas valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus, rengia ir derina sutartis ir sutarčių pakeitimus su socialinių programų ir (arba) projektų vykdytojais, paslaugų teikėjais, kad būtų užtikrintas savalaikis įsipareigojimų vykdymas;
5.2. atlikdamas socialinių programų, jų priemonių ir projektų priežiūrą, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie programų įgyvendinimą, prižiūri socialinėms programoms skirtų lėšų panaudojimą, rengia pagal kuruojamą veiklos sritį ataskaitas, pastabas bei pasiūlymus, siekdamas, kad valstybės biudžeto skiriamos lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį;
5.3. tikrina socialinių programų atitiktį nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams, kad butų įgyvendinti Departamento veiklos tikslai;
5.4. rengia socialinių programų ir jų priemonių įgyvendinimo lėšų poreikio ir jų paskirstymo prognozes, siekdamas nustatyti realius lėšų poreikius;
5.5. rengia oficialią informaciją ir, suderinęs su skyriaus vedėju ir Departamento direktoriaus pavaduotoju pagal nustatytą administravimo sritį, teikia ją viešinti Administravimo skyriui;
5.6. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia joms išvadas bei pasiūlymus;
5.7. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus ir pasiūlymus dėl vykdomų socialinių programų ar projektų;
5.8. teikia ministerijai informaciją apie socialinių programų atitinkamų priemonių įgyvendinimą bei lėšų, skirtų programų priemonėms, naudojimą;
5.9. dalyvauja savo veiklos srityje rengiant pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, siekdamas tobulinti teisinę bazę;
5.10. atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
5.11. Departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento, ministerijos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas šioms institucijoms ir organizacijoms socialinių programų įgyvendinimo srityje;
5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:
(Parašas)
(Vardas, pavardė)
(Data)

__________________________