PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-07-03 įsakymu Nr. ĮS-1286

APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybės paskirtis – vykdyti skyriui pavestas funkcijas: konsultuoti daugiabučių namų butų savininkus bendrijų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais, vykdyti Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę, organizuoti ir koordinuoti daugiabučių namų modernizavimo programą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo koordinavimas, daugiabučių namų valdymo organų priežiūra ir kontrolė, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas, statinių naudojimo priežiūros kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį;
6.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, taip pat kitus teisės aktus, reikalingus šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų valdymo taisykles;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 organizuoja daugiabučių namų modernizavimo programą;
7.2 konsultuoja daugiabučių namų butų savininkus bendrijų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais;
7.3 koordinuoja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą (visų formų), inicijuoja Savivaldybės skiriamų administratorių parinkimą, administravimo sutarčių pasirašymą;
7.4 vykdo Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę;
7.5 rengia vartotojų atsijungimo nuo šilumos ir karšto vandens sistemų tvarkos aprašus, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.6 kaupia ir tvarko informaciją, būtiną šilumos tiekimo licencijoms išduoti (pakeisti, sustabdyti, panaikinti), priima ir tikrina licencijas turinčių įmonių privalomas ataskaitas;
7.7 rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
7.8 dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Administracijos sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų darbe;
7.9 vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________

Susipažinau

____________________
(Parašas)

________________________
(Vardas ir pavardė)

________________________
(Data)