ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – juridinių ir fizinių asmenų nemokumo (juridinių asmenų bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto) – srityje.  

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, rekomendacijomis ir dokumentais, reglamentuojančiais fizinių ir juridinių asmenų nemokumą;

4.3. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Pasaulio banko (toliau – PB), Jungtinių tautų organizacijos (toliau – JTO) rekomendacijomis fizinių ir juridinių asmenų nemokumo srityje, taip pat su Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu;

4.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti teisės aktų, susijusių su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu, projektus;

5.2. analizuoti, rengti ir (arba) dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityje;

5.3. rengti informaciją, susijusią su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu, dėl:

5.3.1. Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų bei kitų dokumentų projektų;

5.3.2. tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) parengtų dokumentų bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos;

5.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro, finansų viceministro, koordinuojančio departamento veiklą, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministeriją ir teikti ministerijos nuomonę:

5.4.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) kolegialių organų veikloje;

5.4.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.4.3. Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose;

5.5. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių juridinių ir fizinių asmenų nemokumo klausimus;

5.6. analizuoti iš Tarnybos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūra ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl priežiūros tobulinimo;

5.7. vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) skyriaus vedėjui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos pateiktos informacijos;

5.8. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

5.9. organizuoti konsultacijas, keistis nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus juridinių ir fizinių asmenų nemokumo klausimų reglamentavimo;

5.10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)