PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1P-618

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta padėti vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimus ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rizikos valdymo procesų įgyvendinimą, teikti metodinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams, spręsti teisinio pobūdžio klausimus Skyriaus kompetencijos ribose ir vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės, rizikos ir dokumentų valdymo, specialiojoje veiklos srityje – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, asmens duomenų apsaugą, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir minėtų įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra ir asmens duomenų apsauga;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office bei Open Office programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;
5.2. užtikrina paskirtų vykdyti užduočių, pavedimų įgyvendinimą;
5.3. padeda Inspekcijos duomenų saugos pareigūnui įgyvendinti su duomenų sauga susijusias funkcijas;
5.5. pagal kompetenciją konsultuoja Inspekcijos darbuotojus Skyriaus veiklos klausimais;
5.6. analizuoja dokumentų valdymo procesus ir teikia rekomendacijos dėl jų tobulinimo;
5.7. pagal kompetenciją užtikrina Inspekcijos kokybės vadybos sistemos procesų įgyvendinamą;
5.8. organizuoja ir įgyvendina rizikos valdymo informacinės sistemos procesus;
5.9. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
5.10. pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;
5.11. seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;
5.13. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko įsakymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
5.14. pagal Skyriaus kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto ir intraneto svetainėms;
5.15. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;
5.16. dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;
5.17. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
5.18. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;
5.19. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________