PATVIRTINTA

Nacionalinės teismų administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 6P-21-(1.1)

(Nacionalinės teismų administracijos

direktoriaus 2019 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. 6P-29-(1.1) redakcija)

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TEISMŲ VEIKLOS SKYRIAUS VYriausiojo SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Teisės ir administravimo departamento Teismų veiklos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, atlikti teismų veiklos analizę, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo principų laikymąsi, dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.

III SKYRIUS

veiklos sritIs

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė ir specialiojoje veiklos srityje – teismų savivaldos institucijų veiklos užtikrinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

              4.8. mokėti užsienio kalbą – anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1.   atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus teisingumo vykdymą, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo, dėl poreikio tobulinti susijusius teisės aktus;

5.2.   pagal kompetenciją konsultuoja teismus teismų darbo organizavimo ir administracinės veiklos (išskyrus teisingumo vykdymą) klausimais;

5.3.   pagal kompetenciją teikia siūlymus bei pastabas rengiant teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų projektus, rengia dokumentų projektus;

5.4.   pagal kompetenciją teikia siūlymus bei pastabas rengiant teisės aktų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant;

5.5.  teikia siūlymus bei pastabas analizuojant valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su teismų organizacinės veiklos tobulinimu;

5.6.  pagal kompetenciją analizuoja teismų statistiką, ją teikia teismams, atlieka teismų darbo krūvių analizę;

5.7.  pagal kompetenciją atlieka teismų kasmetinius veiklos apibendrinimus;

5.8.  pagal kompetenciją analizuoja teismų darbo sąlygas;

5.9.  pagal kompetenciją rengia ir teikia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos posėdžiams;

5.10.                                          pagal kompetenciją dalyvauja Teisėjų tarybos ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;

5.11.                                          užtikrina tinkamą Skyriaus kompetencijai priskirtų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.12.                                          pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;

5.13.                                          teikia informaciją užsienio valstybių įstaigoms ir institucijoms, tarptautinėms institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, teismų savivaldos institucijų veiklą;

5.14.                                           tvirtina Administracijos dokumentų kopijas;

5.15.                                          įgaliojus Administracijos direktoriui, atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.16.                                          vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

                    

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

________________

Susipažinau

Teisės ir administravimo departamento Teisės skyriaus

vyriausiasis specialistas