PATVIRTINTA
Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktoriaus
2018 m. gruodžio mėn. 19 d.
įsakymu Nr. N - 64

FINANSŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Finansų skyriaus (toliau - FS) patarėjo pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau – krašto apsaugos sistemos institucijos) mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, taip pat atlikti valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymo funkciją ir rengti ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas. Taip pat patarti ir konsultuoti Skyriaus vedėją, CFTT prie KAM darbuotojus bei kitus Krašto apsaugos sistemos institucijų atstovus finansinių išteklių valdymo ir valstybės biudžeto valdymo klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – finansinių išteklių valdymo, įgyvendinant krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų krašto apsaugos sistemos biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas buhalterinę ir finansinę apskaitą – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinėje ir finansinėje apskaitoje bei valstybės biudžeto valdymo srityje.
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.4. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų apskaitą, taip pat žinoti valstybės biudžeto lėšų, skirtų programų sąmatoms vykdyti apskaitą ir reglamentuojančius teisės aktus;
4.5. būti susipažinęs su asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;
4.7. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pataria Skyriaus vedėjui planuojant ir organizuojant Skyriaus darbą, pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, ligos ar kt. atvejais ir vadovauja Skyriui;
5.2. pataria ir konsultuoja Skyriaus darbuotojus ir Krašto apaugos sistemos institucijų atstovus dėl teisės aktų, susijusių su mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitos, taikymo;
5.3. pataria ir konsultuoja CFTT prie KAM darbuotojus ir Krašto apaugos sistemos institucijų atstovus dėl teisės aktų, susijusių su finansinių išteklių valdymo ir valstybės biudžeto valdymo, taikymo;
5.4. pataria Skyriaus vedėjui ir konsultuoja CFTT prie KAM darbuotojus bei teikia siūlymus ir pastabas dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
5.5. teikia siūlymus ir pastabas Skyriaus vedėjui dėl buhalterinės programos tobulinimo apskaitos tvarkymo;
5.6. dalyvauja ruošiant siūlymus Vadovybei apskaitos politikos formavimo klausimais;
5.7. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų finansinių įsipareigojimų metinės inventorizacijos vykdymą – parengia mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų suderinimo aktus;
5.8. parengia krašto apsaugos sistemos institucijų Didžiąsias knygas, sutikrindamas jų duomenis su buhalterinių sąskaitų duomenimis;
5.9. atlieka einamąją finansų kontrolę: prieš užregistruodamas ir įtraukdamas į apskaitą ūkinę operaciją patikrina, ar ji yra patvirtinta įgaliotų asmenų, taip pat patikrina aritmetinį teisingumą, bendras sumas, užtikrina, kad laiku būtų įvykdyti įsipareigojimai tretiesiems asmenims ir kt.;
5.10. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;
5.11. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų, kurių apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro CFTT prie KAM, programų sąmatų vykdymą:
5.12. kontroliuoja biudžeto išlaidas pagal atskiras programas, jų priemones, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius ir jų atitikimą vykdomų sąmatų duomenims;
5.13. atlieka išankstinę finansų kontrolę: įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria krašto apsaugos sistemos institucijų išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investiciniams projektams ir kitiems papildomiems išlaidų klasifikatoriams, vizuoja apskaitos dokumentus ir teikia juos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui vizuoti;
5.14. dalyvauja rengiant krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas pagal sąskaitų duomenis FinVis priemonėmis ir teikia KAM Finansų ir biudžeto departamentui, taip pat kiekvienai krašto apsaugos sistemos institucijai Ministerijos vadovybės nustatyta tvarka ir terminais;
5.15. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius apskaitą;
5.16. kontroliuoja visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų teisingą registravimą į nustatytus apskaitos registrus;
5.17. teikia krašto apsaugos institucijų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
5.18. dalyvauja rengiant kitas atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;
5.19. dalyvauja ir teikia siūlymus parengiant krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius pagal sąskaitų duomenis;
5.20. dalyvauja ir teikia siūlymus parengiant krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus;
5.21. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;
5.22. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio darbo organizavimo;
5.23. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.24. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.