Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktoriaus
2018 m. gruodžio mėn. 19 d.
įsakymu Nr. N - 64


CENTRALIZUOTO FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – CFTT prie KAM) vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga patarti CFTT prie KAM direktoriui biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, rengti CFTT prie KAM ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) įsteigtų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, bet kuriose nėra biudžeto specialisto pareigybės (toliau – KAS institucijos) valstybės biudžeto programų sąmatų projektus, koordinuoti jų rengimo procesą, sudaryti programų sąmatas, atlikti jų vykdymo ir tikslinimo funkcijas, taip pat rengti ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – finansų valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį finansų srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.4. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir struktūrą, finansinių išteklių valdymo principus ir prioritetus;

4.5. būti susipažinęs su asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;
4.7. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus biudžeto sudarymo bei vykdymo klausimais;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teikia CFTT prie KAM direktoriui rekomendacijas ir pasiūlymus biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais;
5.2. padeda CFTT prie KAM direktoriui formuoti ir įgyvendinti CFTT prie KAM apskaitos politiką, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais bendraisiais apskaitos informacijos, apskaitos organizavimo, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo reikalavimais, atsižvelgiant į CFTT prie KAM veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, įgyvendinamų programų įvairovę ir kitus veiksnius;
5.3. vertina CFTT prie KAM teikiamus derinti teisės aktų projektus, susijusius su biudžeto planavimo ir finansinių išteklių valdymo klausimais, taip pat teikia pastabas ir siūlymus;
5.4. prisideda prie CFTT prie KAM metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo kriterijų sukūrimo;
5.5. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
5.6. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektus FinVis priemonėmis:
5.6.1. koordinuoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektų rengimo procesą;
5.6.2. tikrina KAS institucijų lėšų poreikio teisingumą ir pagrįstumą nustatytoms užduotims vykdyti;
5.6.3. analizuoja KAS institucijų siūlymus dėl lėšų poreikio, apskaičiuoja lėšų poreikį galimoms alternatyvoms, siekdamas užtikrinti efektyvesnį lėšų poreikio planavimą;
5.6.4. rengia KAS institucijų valstybės biudžeto programų sąmatų projektų aiškinamuosius raštus;
5.6.5. koreguoja valstybės biudžeto programų sąmatų projektus pagal KAS institucijų ir KAM Finansų ir biudžeto departamento gautus nurodymus;
5.7. sudaro KAS institucijų programų sąmatas ir atlieka asignavimų paskirstymą ketvirčiais FinVis priemonėmis;
5.8. analizuoja programų sąmatų vykdymą ir teikia KAS institucijoms siūlymus dėl asignavimų nustatytoms užduotims tikslinimo;
5.9. analizuoja iš KAS institucijų gautus programų sąmatų tikslinimo duomenis, rengia programų sąmatų tikslinimų projektus, išsamius jų aiškinamuosius raštus ir teikia programų koordinatoriams;
5.10. tikslina KAS institucijų programų sąmatas FinVis priemonėmis;
5.11. kontroliuoja visų krašto apsaugos sistemos institucijų, kurių apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro CFTT prie KAM, programų sąmatų vykdymą:
5.11.1. kontroliuoja biudžeto išlaidas pagal atskiras programas, jų priemones, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius ir jų atitikimą vykdomų sąmatų duomenims;
5.11.2. atlieka išankstinę finansų kontrolę: įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria krašto apsaugos sistemos institucijų išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investiciniams projektams ir kitiems papildomiems išlaidų klasifikatoriams, vizuoja apskaitos dokumentus ir teikia juos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui vizuoti;
5.11.3. teikia informaciją krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims apie nustatytus neatitikimus, susijusius su patikimo finansų valdymo principų nesilaikymu;
5.12. rengia visų krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitas pagal sąskaitų duomenis FinVis priemonėmis ir teikia KAM Finansų ir biudžeto departamentui, taip pat kiekvienai krašto apsaugos sistemos institucijai Ministerijos vadovybės nustatyta tvarka ir terminais;
5.13. apibendrina informaciją apie finansinius išteklius bei informaciją apie šių išteklių panaudojimą ir, esant poreikiui, teikia Ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;
5.14. teikia metodinę pagalbą KAS institucijoms valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;
5.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus CFTT prie KAM direktoriui.