PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025


ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Atliekų politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atliekų tvarkymo tikslų, užduočių ir priemonių formavimui, įgyvendinimui ir vykdymui užtikrinant Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimų, tarptautinių sutarčių ir kitų Lietuvos Respublikos (toliau – LR) tarptautinių įsipareigojimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą.
III. VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –atliekų tvarkymo strategijos formavimo, įgyvendinimo ir koordinavimo, Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų ir jų šalinimo kontrolės (toliau – Bazelio konvencija), atliekų vežimo tranzitu, išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos, įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką, Honkongo konvencijos, laivų perdirbimo.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.3. žinoti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančias atliekų tvarkymą;
4.4. būti susipažinęs su LR pozicijų dėl ES teisės aktų projektų ir ataskaitų iš ES ir tarptautinių institucijų darbo grupių susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.7. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal nustatytas veiklos sritis organizuoja ir koordinuoja ES (direktyvų, reglamentų, sprendimų ir kt.) ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą;
5.2. pagal nustatytas veiklos sritis teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, būtinų perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti atliekų sektoriaus ES teisės aktų reikalavimus ir LR tarptautinius įsipareigojimus, rengia ir dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, formuojančius atliekų prevencijos ir tvarkymo strategiją ir politiką;
5.3. pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja ES teisės aktų projektus, rengia, derina, teikia ir pristato LR pozicijas Europos Komisijos komitetuose ir ES Tarybos darbo grupėse, apibendrina ES valstybių narių nuomones ir pozicijas, rengia jų santraukas, konsultuojasi su kitų ES valstybių narių ekspertais, rengia ataskaitas iš ES ir tarptautinių institucijų posėdžių;
5.4. inicijuoja, rengia, dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus pagal nustatytas veiklos sritis;
5.5. pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja atliekų prevenciją ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.6. pagal nustatytas veiklos sritis įgyvendina ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą, kaupia informaciją apie jų vykdymą;
5.7. pagal nustatytas veiklos sritis rengia ataskaitas apie teisės aktų įgyvendinimą ir organizuoja jų pateikimą Europos Komisijai;
5.8. pagal nustatytas veiklos sritis teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
5.9. pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų rengiamus teisės aktų ir norminių dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
5.10. pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja LR Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimuose, kitų valstybės institucijų, piliečių ir organizacijų prašymuose pateiktas problemas, teikia siūlymus Grupės vadovo priskirtiems vyriausiesiems ar vyresniesiems patarėjams ir Grupės vadovui;
5.11. pagal nustatytas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;
5.12. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, LR nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES Tarybai valstybės institucijų, Bazelio konvencijos sekretoriato atsakingais pareigūnais atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais;
5.13. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų LR valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;
5.14. pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja ir (ar) dalyvauja Aplinkos ministro, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse, tarybose ar komisijose;
5.15. pagal priskirtas veiklos sritis organizuoja, dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus atliekų tvarkymo klausimais;
5.16. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, savivaldybėmis ir asociacijomis;
5.17. teikia siūlymus Grupės vadovui grupės veiklos gerinimo klausimais;
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Grupės vadovo priskirtų vyriausiųjų ar vyresniųjų patarėjų ir kitų Grupės vyriausiųjų ar vyresniųjų patarėjų pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovo priskirtam vyresniajam patarėjui.

______________________________