VALSTYBĖS TARNYBOS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Patarėjo pareigybės paskirtis – teikti siūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) tobulinimo ir plėtros, padėti skyriaus vedėjui spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos informacinių išteklių tvarkymo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.3. turėti informacinių sistemų projektų vadybos patirties;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimą ir funkcionavimą, informacinių technologijų saugą, asmens duomenų tvarkymą;

4.5. žinoti informacinės ir žinių visuomenės plėtros, informacijos vadybos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;

4.6. žinoti informacinių sistemų kūrimo principus ir technologijas, sugebėti rengti analitinę medžiagą;

4.7. išmanyti sistemų modeliavimo standartus (BPMN, UML);

4.8. mokėti dirbti architektūros projektavimo ir valdymo įrankiais (pvz. Archi, MagicDraw);

4.9. turėti patirtį dirbant su duomenų bazių valdymo sistemomis, išmanyti struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL, T-SQL);

4.10. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia ir derina VATARO duomenų teikimo sutarčių projektus, administruoja sudarytas VATARO duomenų teikimo sutartis;

5.2. pagal kompetenciją užtikrina VATARO ir VATIS plėtros sutarčių įgyvendinimą;

5.3. pagal kompetenciją rengia VATARO ir VATIS plėtros investicijų projektus (galimybių studijas) ir paraiškas jų finansavimui gauti;

5.4. pagal kompetenciją rengia reikalavimus VATARO ir VATIS plėtros pirkimo dokumentus (kvalifikacinius, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus);

5.5. koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus VATARO ir VATIS plėtros projektus;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis, priežiūra ir kontrole bei paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusiais klausimais;

5.7. vertina viešojo sektoriaus personalo valdymo procesų automatizavimo poreikius bei jų įgyvendinimo galimybes;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą;

5.9. planuoja ir atlieka VATARO ir VATIS duomenų pilnumo patikrinimus bei kitas priežiūros ir kontrolės veiklas, vertina patikrinimų metu surinktą medžiagą, vykdo duomenų tvarkymo VATARO ir VATIS stebėseną bei dalyvauja rengiant pažymas;

5.10. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.