PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-274

 

 

 

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TURTO VALDYMO IR APRŪPINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

ISKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Administravimo departamento (toliau – departamentas) Turto valdymo ir aprūpinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

IISKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2.  Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija) patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio bei trumpalaikio turto perdavimo ir priėmimo,  teikti pasiūlymus ir išvadas turto valdymo klausimais Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Teisingumo ministerijos patikėjimo teise valdomo turto administravimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimas, įstaigų turto ir infrastruktūros vertinimas ir analizė, viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų rengimas.

 

IVSKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. gebėti rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti ataskaitas ir pasiūlymus;

4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

4.7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal „Europass“).

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal savo kompetenciją derina Teisingumo ministerijos sudaromų sutarčių projektus dėl Teisingumo ministerijos naudojamų pastatų, patalpų, statinių, taip pat šių sutarčių pakeitimo ir nutraukimo projektus, derina šiuos projektus su Teisingumo ministerijos administracijos padaliniais ir yra atsakingas už šio turto naudojimosi kontrolę;

5.2. rengia ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Teisingumo ministerijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto perdavimo ir priėmimo projektus;

5.3. dalyvauja rengiant dokumentus dėl Teisingumo ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

5.4. dalyvauja rengiant arba vertinant ir teikiant išvadas parengtų teisės aktų projektų turto, esančio Teisingumo ministerijos valdymo srityje, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

5.5. pagal kompetenciją nagrinėja Ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų investicijų projektus ir teikia suinteresuotoms institucijoms dėl jų  išvadas ir pasiūlymus;

5.6. dalyvauja analizuojant ir vertinant Ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų  turto ir infrastruktūros klausimus, rengia paklausimus dėl šių klausimų, apibendrina gaunamą informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus

5.7. rengia turto perdavimo ir priėmimo aktus;

5.8. registruoja Teisingumo ministerijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto perdavimo ir priėmimo aktus dokumentų valdymo sistemoje;

5.9. teikia pasiūlymus ir išvadas valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais Teisingumo ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms;

5.10. teikia ir analizuoja duomenis dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;

5.11. rengia sutarčių, sudaromus viešojo pirkimo pagrindu, projektus;

5.12. vykdo kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

 

VISKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

_____________________________

 

Susipažinau

 

(Parašas)

 

 (Vardas ir pavardė)

 

 (Data)