PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio     d.

įsakymu Nr. 1B-

                   

Statistikos analizės skyriaus vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS Nr. 5

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statistikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

            2. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su užsienio prekybos ir muitinės statistikos vertinimu, tyrimais ir analize, duomenų saugyklos kūrimu, diegimu ir naudojimu, statistinių duomenų ir informacijos analizės metodikų pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas bei kitų institucijų gerąją patirtį rengimu, institucijos veiklos efektyvumo rodiklių vertinimu ir analize, analitinių apžvalgų ir statistinių ataskaitų rengimu, statistinių duomenų ir informacijos apdorojimo ir analizės kompiuterinių programų kūrimu, diegimu, derinimu ir taikymu, atlikti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – statistikos analizės – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

            4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės įstatymais, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo, Oficialiosios statistikos, Valstybės registrų įstatymais, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, statistikos standartais ir klasifikatoriais, kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodais;

            4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos arba informatikos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

            4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;

            4.4. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

            4.5. gebėti dirbti su statistiniais paketais, išmanyti kompiuterines technologijas;

            4.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

            4.7. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį statistinių duomenų ir informacijos analizės srityje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

         

             5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

            5.1. analizuoja muitinės veiklos rezultatus, problemas, kaupia ir sistemina šios analizės duomenis ir teikia siūlymus dėl muitinės veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimo metodikos tobulinimo;

            5.2. kaupia, renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina užsienio prekybos ir muitinės veiklos statistinius duomenis, rengia analitines išvadas;

            5.3. rengia analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas, teikia išvadas dėl statistinių duomenų kokybės;

            5.4. rengia ir dalyvauja rengiant statistinių duomenų ir informacijos analizės metodikas, duomenų kokybės metodikas;

            5.5. pagal kompetenciją kuria, diegia ir derina statistinių duomenų ir informacijos apdorojimo ir analizės kompiuterines programas;

             5.6. pagal kompetenciją kuria, diegia ir naudoja Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemą (MERS);

             5.7. prižiūri muitinės efektyvumo rodiklių modelio funkcionavimą;

             5.8. administruoja Lietuvos Respublikos muitinės veiklos efektyvumo rodiklių techninius pasus;

             5.9. pagal kompetenciją kuria, diegia ir naudoja Lietuvos muitinės duomenų saugyklą (LMDS);         

  5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Statistikos analizės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Statistikos analizės skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statistikos analizės skyriaus vedėjui.

_______________________________

Susipažinau

________________________        

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)                

________________________

(data)