PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio     d.

įsakymu Nr. 1B-

Statistikos analizės skyriaus vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS Nr. 8

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statistikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su statistinių duomenų ir informacijos analize, tyrimais ir vertinimu, su užsienio prekybos (Intrastato sistema) ataskaitų (duomenų) rinkimu, kaupimu bei tvarkymu, duomenų kokybės priežiūra, užsienio prekybos duomenų analize, analitinių apžvalgų ir statistinių ataskaitų rengimu, statistinių duomenų ir informacijos analizės metodikų pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas rengimu, muitinės duomenų saugyklos naudojimu, nutolusioje darbo vietoje Vilniaus teritorinėje muitinėje atlikti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – statistikos analizės – ir specialiosios srities – Intrastato duomenų tvarkymo – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

           4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės įstatymais, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Visuomenės informavimo, Oficialiosios statistikos, Valstybės registrų įstatymais, Administracinių nusižengimų kodeksu, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, statistikos standartais ir klasifikatoriais, kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodais;

            4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

            4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;

            4.4. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

    4.5. gebėti dirbti su statistiniais paketais, išmanyti kompiuterines technologijas;

            4.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

            4.7. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį statistinių duomenų ir informacijos analizės srityje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

         

             5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 5.1. nustatyta tvarka priima, tikrina ir taiso Intrastato ataskaitas, teikia ūkio subjektams paaiškinimus dėl šių ataskaitų pildymo;

            5.2. įkelia pateiktų Intrastato ataskaitų duomenis į IDAIS;

            5.3. rengia raginamuosius laiškus PVM mokėtojams dėl Intrastato ataskaitų pateikimo;

            5.4. vykdo PVM mokėtojų, turinčių prievolę teikti Intrastato ataskaitas, priežiūrą ir Intrastato ataskaitų teikimo kontrolę;

 5.5. teikia informaciją (konsultacijas) fiziniams ir juridiniams asmenims dėl Intrastato ataskaitų pateikimo (pildymo);

            5.6. kaupia ir tvarko Lietuvos prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis (Intrastato sistema) statistinius duomenis ir Intrastato ataskaitas;

            5.7. analizuoja ir apibendrina užsienio prekybos (Intrastato) ataskaitų duomenų kokybės priežiūros vykdymą ir teikia siūlymus dėl Intrastato ataskaitų duomenų kokybės priežiūros vykdymo rezultatų gerinimo;

            5.8. nagrinėja PVM mokėtojų rašytinius prašymus dėl prieigos prie muitinės elektroninių paslaugų portalo suteikimo;

            5.9. pagal kompetenciją rengia statistinių duomenų ir informacijos analizės metodikas, analitines apžvalgas ir statistines ataskaitas;

 5.10. pagal kompetenciją kuria, diegia ir naudoja Lietuvos muitinės duomenų saugyklą (LMDS) ir Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemą (IDAIS);

 5.11. pagal kompetenciją kuria, diegia ir derina statistinių duomenų ir informacijos apdorojimo ir analizės kompiuterines programas;

 5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Statistikos analizės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Statistikos analizės skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statistikos analizės skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau

________________________        

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)                

________________________

(data)