PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. T1-50

(Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. T1-33 redakcija)

TEISĖS IR VEIKLOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NTB prie SAM) Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

3. Pareiginės algos koeficientas – 6,90.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą teisės bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūros srityse.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės ir specialiosios veiklos srities funkcijas – asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūros.

IV SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti teisinio darbo patirties;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą ir kitų dokumentų rengimą; taip pat su kitais teisės aktais susijusiais su veiklos sritimi; teisės aktais, reglamentuojančiais žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją;

6.4. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, atlikti teisės aktų ekspertizę, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas, taip pat rengti teisės aktų projektus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

               

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia savarankiškai arba su kitais NTB prie SAM struktūriniais padaliniais NTB prie SAM kompetencijai priskirtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų projektus, teikia NTB prie SAM direktoriui pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų projektų rengimo, atlieka parengtų teisės aktų projektų ekspertizę;

7.2. teikia teisines konsultacijas bei kitas išvadas atstovavimo ir teisės taikymo bei teisėkūros klausimais (esant reikalui raštu) NTB prie SAM direktoriui, skyrių vedėjams, kitiems NTB prie SAM darbuotojams;

7.3. pagal kompetenciją atstovauja NTB prie SAM teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengia ieškinius (skundus) ir atsiliepimus į ieškinius (skundus), kitus procesinius dokumentus;

7.4. rengia atsakymus į tiekėjų pretenzijas;

7.5. dalyvauja NTB prie SAM ar kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių veikloje, taip pat pasitarimuose, kuriuose reikalinga teisininko konsultacija;

7.6. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūrą;

7.7. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;

7.8. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

7.9. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

7.10. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir kituose norminiuose teisės aktuose bei NTB prie SAM nuostatuose.

               

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)