Paslaugos

 

Tarnybinis pasas

Tarnybinis pasas - tai asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę ir einamas pareigas. Šis dokumentas yra skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais, tokiu būdu tarnybos tikslais nereikia naudoti asmeninio paso. Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.). Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu  ir sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311, 20 punkte nustatyta, kad Valstybės tarnybos departamentas prie VRM tarnybinį pasą bendra tvarka išduoda ir keičia ne vėliau kaip per 1 mėnesį bei skubos tvarka tarnybinis pasas išduodamas ir keičiamas per 1 darbo dieną arba 5 darbo dienas, nuo asmens, kuriam išduodamas (keičiamas) tarnybinis pasas, veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo nuskaitymo dienos, jeigu prieš nuskaitant šiuos duomenis Valstybės tarnybos departamente prie VRM buvo gautas prašymas bei visų dokumentų kopijos.  

KAS TURI TEISĘ GAUTI (PAKEISTI) TARNYBINĮ PASĄ?

Pareigybes, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, nustato LR tarnybinio paso įstatymas ir LR Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1099 patvirtintas pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašas (toliau – sąrašas).

Pareigybių sąrašas nėra pernelyg platus, jame valstybės tarnautojai, Seimo kanceliarijos visi patarėjai, valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, jų pavaduotojai.

Taip pat tarnybinis pasas išduodamas LR Prezidento, LR Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir ministrų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, LR Seimo, LR Vyriausybės kanceliarijų bei ministerijų departamentų direktoriams ir pavaduotojams, skyrių, nesančių departamento struktūroje, vedėjams, savivaldybių merams, jų pavaduotojams, savivaldybės administracijos direktoriams ir pavaduotojams bei savivaldybių kontrolieriams. Su aukščiau minėtais asmenimis nuolat į užsienio valstybes vykstantiems vertėjams, dirbantiems valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat gali būti išduotas tarnybinis pasas.Į sąrašą įtrauktos ir LR diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ar atstovybių prie tarptautinių organizacijų administracinio techninio personalo darbuotojų pareigybės. Beje, tarnybinis pasas neišduodamas asmenims, kuriems pagal LR diplomatinės tarnybos įstatymą gali būti išduotas diplomatinis pasas.Kita svarbi pareigybių grupė - kariuomenės vadas, pajėgų vadai ir pavaduotojai, Gynybos štabo viršininkas ir jo pavaduotojai, skyrių viršininkai. Tarnybinis pasas išduodamas ir kitiems profesinės karo tarnybos kariams, jeigu jų pareiginiuose nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti būtina nuolat vykti į užsienio valstybes.Valstybės tarnautojai, kurių pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms vykdyti būtina nuolat vykti į užsienio valstybes, taip pat gali kreiptis dėl tarnybinio paso išdavimo. Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.).

KUR KREIPTIS DĖL TARNYBINIO PASO IŠDAVIMO (KEITIMO)?

Asmenys, turintys teisę gauti tarnybinį pasą, su prašymu išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą turi kreiptis į asmenį, turintį teisę juos priimti į pareigas, o jeigu asmenis į pareigas priėmė kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, su tokiu prašymu turi kreiptis į vidaus reikalų ministro įgaliotą asmenį (Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktorių) (toliau - atsakingi asmenys).  

KOKIE DOKUMENTAI PATEIKIAMI TARNYBINIAM PASUI GAUTI (PAKEISTI)?

Asmuo atsakingiems asmenims turi pateikti šiuos dokumentus: 1. Nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą, prašymą  atsispausdinti ant vieno lapo abiejose pusėse (pageidautina ant storesnio popieriaus, spalvotai), užpildyti ranka; 2. tarnybinį pasą, kai jį keičia; 3. jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl tarnybinio paso išdavimo (keitimo) nėra valstybės tarnautojas, jis kartu su prašymu turi pateikti pažymėjimo, patvirtinančio jo einamas pareigas, nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (tik asmenys, kurie nėra valstybės tarnautojai ir turi teisę gauti tarnybinį pasą).

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas kartu su dokumentais pateikiamas atsakingiems asmenims asmeniškai. 

KOKIE BIOMETRINIAIDUOMENYS TALPINAMI TARNYBINIAME PASE?

Tarnybiniame pase talpinami biometriniai asmens duomenys:

1. Asmens veido atvaizdas;

2. Asmens parašas;

3. Asmens pirštų atspaudai.

Jei asmens veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo nėra asmens dokumentų išrašymo sistemoje arba Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktoriaus sprendimo išduoti (pakeisti) tarnybinį pasą dieną nuo asmens veido atvaizdo, pirštų atspaudų ir parašo patalpinimo asmens dokumentų išrašymo sistemoje yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, asmuo informuojamas apie tai, kad privalo atvykti į Valstybės tarnybos departamentą prie VRM (Šventaragio g. 2, Vilnius), kuriame bus nuskaityti jo veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas, ir kad atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą prie VRM, asmuo turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

KĄ REIKIA ŽINOTI PILDANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI (PAKEISTI) TARNYBINĮ PASĄ?

Asmuo turi užpildyti prašymo 1–10 punktus. Pildydamas prašymą asmuo nurodo, ar prašo išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą, pabraukdamas reikiamą žodį. Prašymas užpildomas didžiosiomis raidėmis, aiškia rašysena, užpildant visas eilutes bei eilutėse esančiuose langeliuose pažymint (ženklu “x”) tinkamą atsakymą. Asmuo privalo pasirašyti ryškiai rašančiu juodu rašikliu tiksliai tam skirtoje prašymo vietoje. Asmens parašas neturi išeiti už rėmelio ribų. 

KĄ DARYTI PASIKEITUS ASMENS EINAMOMS PAREIGOMS?

Jeigu pasikeitė asmens einamos pareigos ir jo užimama pareigybė nebeatitinka Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei Sąraše nurodytų pareigybių, asmuo privalo grąžinti tarnybinį pasą atsakingiems asmenims.Jeigu pasikeitus asmens, kuriam išduotas tarnybinis pasas, einamoms pareigoms, jo naujos pareigos suteikia jam teisę turėti tarnybinį pasą, asmuo atsakingiems asmenims turi pateikti laisvos formos prašymą bei tarnybinį pasą dėl įrašo apie einamų pareigų tarnybiniame pase pakeitimą. Laisvos formos prašyme asmuo turi nurodyti šiuos duomenis: vardą (-us), pavardę, naujų pareigų pilną pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis bei tarnybinio paso numerį. 

DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI KEIČIAMAS TARNYBINIS PASAS?

Tarnybinis pasas keičiamas, jeigu: 

  • asmuo pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;  
  • pasibaigė paso galiojimo laikas; 
  • pasas tapo netinkamas naudoti;  
  • išnaudoti vizoms ir pastaboms skirti lapai.

Jeigu asmuo tarnybinį pasą keičia dėl vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo pakeitimo, naujas tarnybinis pasas išduodamas tik po to, kai duomenys apie asmenį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre ir asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė ar Lietuvos Respublikos pasas su naujais duomenimis.

KĄ REIKIA ŽINOTI PRARADUS PASĄ?

  1. Asmuo, praradęs tarnybinį pasą, apie tai laisvos formos raštišku pranešimu turi nedelsdamas pranešti Valstybės tarnybos departamentui prie VRM ir atsakingiems asmenims. Atsakingiems asmenims gali būti pranešama ir žodžiu. Raštiškame pranešime apie tarnybinio paso praradimą asmuo turi nurodyti savo asmens duomenis, tarnybinio paso praradimo aplinkybes, jeigu žino – tarnybinio paso numerį. 
  2. Jeigu tarnybinį pasą asmuo prarado  laikinai būdamas užsienio valstybėje, tai apie tarnybinio paso praradimą laisvos formos raštišku pranešimu jis turi informuoti Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje.

KIEK LAIKO PASAS GALIOJA?

Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus. 

KAS MOKA UŽ TARNYBINIO PASO IŠDAVIMĄ (KEITIMĄ)?

Valstybės rinkliavą sumoka valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga, kurioje asmuo eina pareigas. 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB Swedbank

Sąsk. Nr.: LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas: 5767

Įmokos suma:

28 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas bendra tvarka,

42 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas skubos tvarka per  5 darbo dienas, 

56 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas skubos tvarka per  1 darbo dieną.

Mokėjimo paskirtyje nurodyti asmens, už kurio tarnybinį pasą mokama rinkliava, vardą ir pavardę.

KITA INFORMACIJA

Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 2011-12-12 raštą bei į Egipto Arabų Respublikos ambasados Danijos Karalystėje 2011-11-29 notą Nr.345/2011, informuoja, kad asmenys, vykstantys į Egipto Arabų Respubliką su tarnybiniais ar diplomatiniais pasais, privalo turėti iš anksto gautą Egipto Arabų Respublikos vizą, kadangi minėtiems asmenims vizos pasienyje nėra išduodamos.

 

Informacija pasiteiravimui

El. paštu: vataraspagalba@vtd.lt, tel. +370 5 271 7255 (telefono klaviatūroje spausti „8“)

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TARNYBINIO PASO PASKIRTĮ, IŠDAVIMĄ, GALIOJIMĄ, KEITIMĄ, GRĄŽINIMĄ

Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo

Vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nr.1V-311  „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS