Paslaugos

 

Centralizuotai vykdomo konkurso pretendentų vertinimas komisijoje

 

Konkurso metu tikrinamos pretendento kompetencijos, gebėjimai ir tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas.

Pretendentas gali dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje, jeigu atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (toliau – Reikalavimai), o asmenys, pretenduojantys į įstaigos vadovo pareigas, – ir dalyvavę kompleksiniame vertinime.

Apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą, pretendentų vertinimo organizavimo plano turinį (kokie vertinimo metodai bus taikomi), išskyrus klausimus ir užduotis, Viešojo valdymo agentūra (toliau – VVA) praneša pretendentams per Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarną (toliau – Savitarna), per asmeninės paskyros Savitarnoje skiltį „Mano žinutės“, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Svarbu! Valstybės tarnautojo pareigoms eiti reikalingos (-ų) užsienio kalbos (-ų) mokėjimas turi būti patikrintas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Vertinimas komisijoje dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus konkursus į įstaigų vadovų pareigas, kurie paprastai vyksta Viešojo valdymo agentūros patalpose. Dėl konkretaus konkurso formato (vyks nuotoliniu būdu ar gyvai) sprendžia to konkurso komisija. 

Pretendentai, dalyvaujantys pretendentų vertinime komisijoje, privalo komisijos sekretoriui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Komisijos sekretoriui nustačius asmens tapatybę, dokumentas grąžinamas pretendentui (išskyrus tuos atvejus, kai pretendento tapatybė nustatoma telekomunikacijų galiniais įrenginiais).

Pretendentų vertinimas komisijoje pradedamas pretendentams praneštu laiku ir vietoje, prieš pradedant pretendentų vertinimą komisijoje, pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo eiga.

Jei komisija nusprendžia pretendentus vertinti per kelis etapus, į vėlesnius pretendentų vertinimo etapus kviečiami komisijos atrinkti daugiausiai ankstesnio vertinimo metu balų surinkę pretendentai.

Pretendentų vertinimui komisijoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

 1. interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, per kurį pretendentams individualiai ar jų grupei duodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe duoti tikslinamuosius klausimus, ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe duoti papildomus klausimus);
 2. praktinė užduotis (pretendentui raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose);
 3. esė (pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, grįstas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais);
 4. testas (jis gali būti elektroninis arba popierinis; jo rezultatai galioja tik konkrečiame konkurse ar atrankoje);
 5. namų darbų užduotis ir jos pristatymas (pretendentams iš anksto pateikiama užduotis su sąlygomis, kurios rezultatus pretendentai turi pristatyti komisijai; namų darbų užduotis pretendentams turi būti pateikiama per Savitarną ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios).

Balų skaičiavimą, rezultatų paskelbimą turi teisę stebėti visi pretendentai ir stebėtojai.

Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai, o Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju – vienas pretendentas, surinkęs ne mažiau kaip 6 balus. Į pareigas priimantis asmuo per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pasiūlytus 2 pretendentus gavimo dienos pasirenka vieną iš konkurso komisijos pasiūlytų pretendentų į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pasiūlytų pretendentų priėmimo dienos raštu informuoja VTD ir konkurso komisijos pasiūlytus pretendentus.

Jeigu VVA pateikia 1 konkurso komisijos pasiūlytą pretendentą į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas  (Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju), į pareigas priimantis asmuo nuo šios informacijos gavimo įstaigoje dienos per 10 darbo dienų su šiuo pretendentu organizuoja pokalbį, motyvuotu rašytiniu sprendimu pasirenka šį pretendentą arba jo nepasirenka ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja VVA ir pretendentą į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas.

Konkursas ar statuso atkūrimas laikomas neįvykusiu, kai:

 • Nė vienas pretendentas nepateikia nustatytų dokumentų konkursui.
 • Nė vienas pretendentas neatitinka Reikalavimų.
 • Visi pretendentai per vertinimą komisijoje surenka mažiau nei 6 balus.
 • Į pretendentų eiti padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas vertinimą komisijoje atvyksta mažiau nei 2 pretendentai.
 • Į pretendentų vertinimą komisijoje neatvyksta nė vienas pretendentas.
 • Gaunama kompetentingos valstybės institucijos išvada, kad pretendentui negali būti išduodamas specialusis leidimas, ar gaunama kompetentingos valstybės institucijos informacija apie pretendentą ir šios informacijos pagrindu į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą nepriimti jo į valstybės tarnautojo pareigas ir nėra kitų pretendentų, vertinimo komisijoje metu surinkusių 6 ar daugiau balų.
 • Nustatoma, kad komisijos atrinktas pretendentas neatitinka Reikalavimų, ir nėra kitų pretendentų, surinkusių 6 ar daugiau balų.
 • Pretendentas atsisako eiti valstybės tarnautojo pareigas ir nėra kitų pretendentų, surinkusių 6 ar daugiau balų.
 • Pretendentas (-ai) į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas, VVA siūlomas (-i) į pareigas priimančiam asmeniui, atsisako eiti valstybės tarnautojo pareigas.

 

Išsami informacija apie konkursus pateikiama  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše. 

Daugiau apie konkursų komisijų darbo organizavimą, vertinimo komisijoje etapus ir principus rasite Rekomendacijose konkursų ir atrankų komisijų nariams

 

Iškilus klausimų dėl konkurso, kreipkitės į VVA Atrankų skyriaus specialistus telefonu (8 5) 271 7255 (rinktis „1“). Kilus klausimų dėl pakaitinių tarnautojų atrankos, prašome kreiptis į atranką organizuojančią įstaigą.