Paslaugos

 

Kaip pateikti prašymą dalyvauti centralizuotai vykdomame konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas?

Prašymai teikiami per Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarną (toliau – Savitarna) adresu www.testavimas.vtd.lt, pasirinkus skiltį „Laisvos darbo vietos“, paspaudus mygtuką „Peržiūrėti ir pateikti prašymą“.

Elektroninėje prašymo formoje bus nurodyta, kokius dokumentus turite pridėti prie prašymo, pareigybei keliami reikalavimai, pareiginės algos koeficientas, valstybės tarnautojo funkcijos, galimi pretendentų vertinimo metodai ir kriterijai, už konkurso ar atrankos organizavimą atsakingo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) atstovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono numeris) bei kita su konkurso ar atrankos procedūromis susijusi informacija.

Svarbu! Norint pateikti prašymą dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas nebelieka reikalavimo būti išlaikius bendrųjų gebėjimų testą bei tikrintis vadovavimo gebėjimų!

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų, atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas – 5 darbo dienas atitinkamai nuo konkurso ar atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos. Buvę valstybės tarnautojai prašymus ir informaciją taip pat teikia per nurodytus terminus.

Teikdami prašymus dalyvauti centralizuotai vykdomuose valstybės tarnautojų konkursuose ar pakaitinių atrankose, kartu turėsite pateikti Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti). Detalią dokumentų pateikimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

VTD per 5 darbo dienas nuo prašymo dalyvauti konkurse ar atrankoje ir prašymo formoje nurodytų kitų dokumentų bei informacijos pateikimo termino pabaigos įvertina, ar pretendentas atitinka nepriekaištingos reputacijos, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (toliau – Reikalavimai).

Jeigu VTD iškyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo, jis gali paprašyti pretendento per Savitarną papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as) per 5 darbo dienas nuo prašymo dalyvauti konkurse ar atrankoje ir prašymo formoje nurodytų kitų dokumentų bei informacijos pateikimo termino pabaigos.

Pretendentas per 5 darbo dienas nuo minėto VTD prašymo gavimo turi pateikti per Savitarną prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as).

Esant objektyvioms aplinkybėms (pretendento laikinas nedarbingumas, neįmanoma per nustatytą laiką gauti reikiamų dokumentų iš trečiųjų asmenų ar kt.), VTD dokumentų kopijų pateikimo terminą gali pratęsti dar 5 darbo dienas. Pretendentui nepateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), laikoma, kad jis neatitinka Reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje.

Pretendentui pateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijas, per 5 darbo dienas nuo dokumento (-ų) pateikimo VTD jam per Savitarną praneša, ar jis atitinka Reikalavimus ir ar jam leidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje.

Jeigu pretendentas neatitinka Reikalavimų ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje, VTD per 5 darbo dienas nuo prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų) gavimo dienos arba dienos, kurią sueina terminas pateikti prašomų dokumentų kopijas, o pretendentas prašomų dokumentų kopijų nepateikia, per Savitarną informuoja pretendentą apie šį sprendimą nurodydamas tokio sprendimo priežastis.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, skirtingai nuo privačiojo sektoriaus, į valstybės tarnybą pretenduojantys asmenys turi 100 proc. atitikti pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus (išsilavinimo, darbo patirties, užsienio kalbos ir kt.).

VTD darbuotojai rekomenduoja:

Labai atidžiai perskaityti pareigybei keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Jei asmuo neatitinka reikalavimų, prašymas bus atmestas kaip netinkamas.

Pildydami gyvenimo aprašymą, būtinai pateikite faktus, įrodančius, kad Jūs atitinkate pareigybei keliamus reikalavimus. Jei iš gyvenimo aprašymo VTD specialistas nematys, kad Jūs tikrai atitinkate reikalavimus, prašymas bus atmestas kaip netinkamas.

Užsienyje studijas baigusiųjų dėmesiui: dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo turite kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą

Išsami informacija apie konkursus bei atrankas pateikiama  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše. 

Detalią dokumentų pateikimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

KILO KLAUSIMŲ? Iškilus klausimų dėl konkurso ar atrankos, kreipkitės į konkurso ar atrankos vadybininką, kurio kontaktai nurodyti skelbime. Nepavykus prisiskambinti, maloniai prašome rašyti el. paštu. Dėl bendrų klausimų apie atranką į valstybės tarnybą skambinkite konsultacijų telefonu (8 5) 271 7255 (rinktis „1“) darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. arba rašykite pašu info@vtd.lt.