Paslaugos

 

Kaip pateikti prašymą dalyvauti konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas?

Prašymai į centralizuotai organizuojamus karjeros valstybės tarnautojų konkursus bei decentralizuotai organizuojamas pakaitinių tarnautojų atrankas teikiami per Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarną (toliau – Savitarna) adresu www.testavimas.vtd.lt, pasirinkus skiltį „Laisvos darbo vietos“, paspaudus mygtuką „Peržiūrėti ir pateikti prašymą“.

Elektroninėje prašymo formoje bus nurodyta, kokius dokumentus turite pridėti prie prašymo, pareigybei keliami reikalavimai, pareiginės algos koeficientas, valstybės tarnautojo funkcijos, galimi pretendentų vertinimo metodai ir kriterijai, už konkurso organizavimą atsakingo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) ar pakaitinio tarnautojo atranką organizuojančios įstaigos atstovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono numeris) bei kita su konkurso ar atrankos procedūromis susijusi informacija.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų, decentralizuotai organizuojamose atrankose į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas – 5 darbo dienas atitinkamai nuo konkurso ar atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos. Buvę valstybės tarnautojai prašymus ir informaciją taip pat teikia per nurodytus terminus.

Teikdami prašymus dalyvauti centralizuotai vykdomuose valstybės tarnautojų konkursuose ar decentralizuotai organizuojamose pakaitinių atrankose, kartu turėsite pateikti Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti). Detalią dokumentų pateikimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

Per 5 darbo dienas nuo prašymo dalyvauti konkurse ar atrankoje ir prašymo formoje nurodytų kitų dokumentų bei informacijos pateikimo termino pabaigos įvertinama, ar pretendentas atitinka nepriekaištingos reputacijos, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (toliau – Reikalavimai).

Jeigu VTD ar pakaitinio tarnautojo atranką organizuojančiai įstaigai iškyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo, jo gali būti paprašyta per Savitarną papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as) per 5 darbo dienas nuo prašymo dalyvauti konkurse ar atrankoje ir prašymo formoje nurodytų kitų dokumentų bei informacijos pateikimo termino pabaigos.

Pretendentas per 5 darbo dienas nuo minėto VTD prašymo gavimo turi pateikti per Savitarną prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-as).

Jeigu pretendentas neatitinka Reikalavimų ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje, per 5 darbo dienas nuo prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų) gavimo dienos arba dienos, kurią sueina terminas pateikti prašomų dokumentų kopijas, o pretendentas prašomų dokumentų kopijų nepateikia, per Savitarną jis informuojamas apie šį sprendimą nurodydant tokio sprendimo priežastis.

Esant objektyvioms aplinkybėms (pretendento laikinas nedarbingumas, neįmanoma per nustatytą laiką gauti reikiamų dokumentų iš trečiųjų asmenų ar kt.), dokumentų kopijų pateikimo terminas gali būti pratęstas dar 3 darbo dienas. Pretendentui nepateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), laikoma, kad jis neatitinka Reikalavimų, ir jam neleidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje.

Pretendentui pateikus prašomo (-ų) dokumento (-ų) kopijas, per 3 darbo dienas nuo dokumento (-ų) gavimo jam per Savitarną pranešama, ar jis atitinka Reikalavimus ir ar jam leidžiama dalyvauti konkurse ar atrankoje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, skirtingai nuo privačiojo sektoriaus, į valstybės tarnybą pretenduojantys asmenys turi 100 proc. atitikti pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus (išsilavinimo, darbo patirties, užsienio kalbos ir kt.).

VTD darbuotojai rekomenduoja:

Labai atidžiai perskaityti pareigybei keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Jei asmuo neatitinka reikalavimų, prašymas bus atmestas kaip netinkamas.

Pildydami gyvenimo aprašymą, būtinai pateikite faktus, įrodančius, kad Jūs atitinkate pareigybei keliamus reikalavimus. Jei iš gyvenimo aprašymo VTD specialistas nematys, kad Jūs tikrai atitinkate reikalavimus, prašymas bus atmestas kaip netinkamas.

Užsienyje studijas baigusiųjų dėmesiui: dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo turite kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą

Išsami informacija apie konkursus bei atrankas pateikiama  Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše. 

Detalią dokumentų pateikimo instrukciją rasite šioje nuorodoje.

KILO KLAUSIMŲ? Iškilus klausimų dėl konkurso, kreipkitės į konkurso vadybininką, kurio kontaktai nurodyti skelbime. Nepavykus prisiskambinti, maloniai prašome rašyti el. paštu. Dėl bendrų klausimų apie atranką į valstybės tarnybą skambinkite konsultacijų telefonu (8 5) 271 7255 (rinktis „1“) darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. arba rašykite pašu info@vtd.lt. Kilus klausimų dėl pakaitinių tarnautojų atrankos, prašome kreiptis į atranką organizuojančią įstaigą. 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS