Paslaugos

 

Valstybės tarnautojų registras VATARAS

Valstybės tarnautojų registras yra valstybės registras.

Registro objektai:

  • pareigybės, nurodytos Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje; 
  • asmenys, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 50 straipsnyje.

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektus registruoja ir atsako už pateiktų duomenų teisingumą registro tvarkymo įstaigos. Tai atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus (2014 m. liepos 1 d. buvo 617 registro tvarkymo įstaigų).

Registro duomenys teikiami juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems įstatymų nustatytą teisę gauti Registro duomenis, pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal Registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis; asmenims, kurių duomenys saugomi Registre, pateikusiems rašytinį prašymą, – jų duomenis.

Valstybės tarnautojų registro informacinė sistema (trumpasis vardas - VATARAS) veikia naudojantis interneto technologija. Visi sistemos naudotojai savo darbo vietose naudoja tik interneto naršyklę, o sistemos duomenų apdorojimo procesai vyksta centriniame serveryje.

_____________________________________ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ 

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 27V-158 „Dėl Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 27V-157 „Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 27V-96 „Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo"

_____________________________________

Informacija įstaigos duomenų tvarkytojui

Įstaigos vadovas, norėdamas paskirti asmenį, atsakingą už VATARAS ir VATIS duomenų tvarkymą/peržiūrą,  kartu su lydraščiu turi pateikti Valstybės tarnybos departamentui:

_____________________________________

Tipinė Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis 

Tipinės Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutarties priedas

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS