Paslaugos

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atsparumo korupcijos lygis Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2018 m. nustatymas

IŠVADOS IR SIŪLYMAI:

Valstybės tarnybos departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą atliko Valstybės tarnybos departamento Teisinio atstovavimo ir stebėsenos skyrius (toliau – skyrius). Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo laikotarpis nuo 2017-09-30 iki 2018-09-28. Atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas Valstybės tarnybos departamento funkcijas, nustatyta, kad šios veiklos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus:

  1. administruoja valstybės tarnautojų rezervą; tikrina pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendruosius gebėjimus, vadovavimo gebėjimus ir užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);
  2. vykdo viešuosius pirkimus; 
  3. naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo, įsigaliosiančios nuo 2019 m. sausio 1 d., įgyvendinančių teisės aktų projektinių pasiūlymų teikimas.  

Siūlymai 

Įgyvendinimo terminai

Aiškiai nustatyti kokia tvarka ir terminais Valstybės tarnybos specialistai tikrina buvusių valstybės tarnautojų, siekiančių atkurti statusą, bei atleistų tarnautojų dėl pareigybės panaikinimo prašymus patekti į tarnautojų rezervą. Taip pat nustatyti kokia tvarka ir terminais turi būti gaunama informacija iš įstaigų apie laisvas pareigas, siekiant jas pasiūlyti statusą norintiems atkurti asmenims. 

Bus siekiama įgyvendinti iki 2019 m. IV ketvirčio

Siūlytina daugiau prekių ar paslaugų, kurios atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, vykdyti per CPO, o sprendimas nepirkti iš CPO turi būti objektyviai pagrįstas.

 Nuolat

Siūlytina nustatyti aiškius pirkimo objekto skaidymo į dalis kriterijus. Nustatyti pirkimų objektus, kurie galėtų būti perkami vertinant pagal mažiausią kainą ir pagal ekonominį naudingumą. Taip pat nustatyti aiškius tam tikrus kokybės ženklus, įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami, siekiant pirkimą vykdyti pagal ekonominį naudingumą. Tokias tvarkas ir taisykles siūlytina suderinti su Viešųjų pirkimų tarnyba. 

Nuolat

Siekiant teisinio reguliavimo skaidrumo ir užkertant kelią galimybei pasinaudoti netobulų teisės aktų spragomis, išnaudojant Valstybės tarnybos departamento specialistų turimą kompetenciją tiek teoriniu, tiek praktiniu lygiu, siūlytina atskirai vertinti teisės aktų projektus antikorupciniu aspektu.

 Nuolat 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS