Paslaugos

 

Valstybės tarnautojo teisės atkurti valstybės tarnautojo statusą įgyvendinimo procedūros

Prašymas dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo (atsisiųsti)  

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių priedas (toliau – Anketa) (atsisiųsti)

Anketos pildymo instrukcija (atsisiųsti)

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (atsisiųsti)  


Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą buvusiems valstybės tarnautojams reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnis ir Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės (toliau – Taisyklės).  

 

Asmenys, turintys teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statusą

Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad:

Teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – ir teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – turi asmenys, kurie

 1. dėl paskyrimo ar išrinkimo į valstybės politiko, Europos Parlamento nario, Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybės institucijos ar įstaigos vadovo, kito Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybės pareigūno, Seimo ar Respublikos Prezidento skiriamo valstybinės (nuolatinės) komisijos ar tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar nario, taip pat pagal specialų įstatymą įsteigtos komisijos, tarybos, fondo valdybos pirmininko ar nario, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, valstybės tarnautojo statusą turinčio įstaigos vadovo, priimto į pareigas įstatymo nustatytai kadencijai, pareigas savo noru atsistatydino iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų – per 3 mėnesius po paskyrimo (išrinkimo) į šias pareigas laikotarpio pabaigos ar kitaip nutrūkus jų įgaliojimams; tokios teisės neturi asmenys, kurių įgaliojimai eiti šiame punkte nurodytas pareigas nutrūko dėl priežasčių, susijusių su netinkamu pareigų vykdymu, nepatenkinamais tarnybinės veiklos rezultatais, ar dėl tarnybinių nusižengimų;

 2. dėl darbo viešojo administravimo srityje tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau – tarptautinė institucija) arba užsienio valstybės institucijoje savo noru atsistatydino iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų – per 3 mėnesius nuo darbo tarptautinėje institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje pabaigos; tokios teisės neturi asmenys, kurie buvo atleisti iš tarptautinės institucijos arba užsienio valstybės institucijos dėl priežasčių, susijusių su netinkamu pareigų vykdymu ar nepatenkinamais tarnybinės veiklos rezultatais, ar dėl tarnybinių nusižengimų;

 3. dėl išvykimo kartu su priimtu, perkeltu, paskirtu arba išrinktu darbui užsienyje sutuoktiniu (išskyrus diplomato statusą turintį sutuoktinį) savo noru atsistatydino iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų – per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui.

Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalis  reglamentuoja diplomatų sutuoktinių teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą ir nustato, kad: 

Teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – ir teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – turi diplomatų sutuoktiniai, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų dėl išvykimo kartu su sutuoktiniu, paskirtu dirbti užsienyje. Šie asmenys turi teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos vadovo statusą per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui.

IŠIMTIS. Diplomatų sutuoktiniams, išvykusiems iki 2006-01-12, garantuojamos eitos pareigos.

Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad:

Jeigu nėra galimybės atkurti įstaigos vadovo statuso šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims, turintiems teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą, nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka 3 mėnesius siūlomos tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, o nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės nustatyta tvarka 3 mėnesius siūlomos tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Anglų, prancūzų, vokiečių kalbų tikrinimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taip pat taikomos, buvusiems valstybės tarnautojams, kuriems Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos valstybės tarnautojo pareigos, ir asmenims, atkuriantiems valstybės tarnautojo statusą.

Informuojame, jog 2014 m. birželio 17 d. įsigaliojus Taisyklių pakeitimams šių asmenų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas gali būti tikrinamas ir Valstybės tarnybos departamente.

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (toliau – testas raštu) Valstybės tarnybos departamente ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo, kurį atlieka VŠĮ “Užsienio kalbų mokymo centro” ekspertai (toliau – patikrinimas žodžiu). Asmenys testui raštu ir patikrinimui žodžiu turi registruotis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (www.testavimas.vtd.lt) pasirinkdami testo (-ų) atlikimo bei patikrinimo žodžiu datą, laiką ir vietą. Patikrinimo žodžiu dieną asmuo turi būti išlaikęs atitinkamos kalbos testą raštu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas įvertinus testo raštu ir patikrinimo žodžiu rezultatus. Asmeniui nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis įrašomas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir galioja 3 metus nuo užsienio kalbos patikrinimo žodžiu dienos.

Užsiregistravimo tvarką testui raštu Valstybės tarnybos departamente ir patikrinimui žodžiu, užsienio kalbų testų raštu tvarkaraščius bei akredituotų centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, sąrašą galite rasti internetinės svetainės www.testavimas.vtd.lt srityje Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas arba internetinės svetainės adresu www.vtd.lt srityje Visuomenei/Valstybės tarnautojų atranka/Užsienio kalbų tikrinimas.

Pažymime, jog Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai yra NEMOKAMI, o anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. 

 

Dokumentai, patvirtinantys užsienio kalbos mokėjimo lygį

Atkreipiame dėmesį, jog Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytiems asmenims įskaitomas paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, todėl rekomenduojame pateikiant Valstybės tarnybos departamentui prašymą dėl statuso atkūrimo ir reikalingus dokumentus, kartu pateikti ir paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašymą.

Jeigu paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nebuvo nustatytas anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos mokėjimo lygis, arba Valstybės tarnybos departamentui pateiktoje anketoje anglų, vokiečių ar prancūzų kalbos mokėjimo lygis yra aukštesnis negu nurodyta paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme, tokiu atveju minėtų kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente arba akredituotuose centruose iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo sutiko eiti pareigas, pradžios.

Jeigu paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nebuvo nustatytas kitų užsienio kalbų mokėjimo lygis, arba Valstybės tarnybos departamentui pateiktoje anketoje kitų užsienio kalbų mokėjimo lygis yra aukštesnis negu nurodyta paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme, tuomet minėtų kalbų mokėjimas turės būti patikrintas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo sutiko eiti pareigas, pradžios.

Dokumentai, reikalingi valstybės tarnautojo statuso atkūrimui ir asmens informavimas

Asmuo, siekiantis atkurti tiek karjeros valstybės tarnautojo, tiek įstaigos vadovo statusą, kreipiasi į Valstybės tarnybos departamentą, pateikdamas rašytinį prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau vadinama – prašymas). Asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, gali pateikti prašymą ir Taisyklių 5 p. nurodytus dokumentus Valstybės tarnybos departamentui paštu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykęs į įstaigą.

Prie prašymo pridedama:

 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 • išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopija, jei išsilavinimas ar kvalifikacija įgyta užsienyje;

 • anketa; 

 • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784), 3 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

 • atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų patvirtinančio dokumento kopija;

 • Valstybės tarnybos įstatymo 16 str.2 d. 1, 2 ar 3 p. arba 16 str. 3 d., Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 6 d. nurodytas aplinkybes, suteikiančias teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, patvirtinančių dokumentų kopijos;

 • anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os), jeigu šios (-šių) užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis nustatytas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

 • asmens duomenų keitimą įrodančių dokumentų kopijos (santuokos liudijimas, vardo ir (ar) pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis.

  * Valstybės tarnybos departamento reikalavimu asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikia darbo patirtį (stažą) bei asmens atitiktį siūlomų pareigų pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas (Taisyklių 7 p.).

Jeigu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikia prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ne tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, o kitu būdu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas praneša anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu šiam buvusiam valstybės tarnautojui, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir kad atsiradus galimybei grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje (toliau – įstaiga) jam bus pranešta anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu galimybės grįžti į eitas arba tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje nėra, po to, kai Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje bus gautas prašymas paskelbti konkursą valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus jis atitinka, anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu jam bus pranešta apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą kitoje įstaigoje.

Jeigu asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, su aukščiau nurodyta informacija jis supažindinamas šioje įstaigoje pasirašytinai.  

Statuso atkūrimo terminai

Esant aukščiau minėtam prašymui atkurti valstybės tarnautojo statusą, Valstybės tarnybos departamentas:

 • 3 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 2 d. ir Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 6 d. nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia asmeniui, siekiančiam atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, rašytinius pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje  įstaigoje;

 • 3 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 3 d. nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia asmeniui, siekiančiam atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, rašytinius pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, arba 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo, jei toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui;

 • 3 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 2 d. ir Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 6 d. nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia asmeniui, siekiančiam atkurti įstaigos vadovo  statusą, pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos įstaigos vadovo  pareigas kitoje įstaigoje, o nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 3 d. nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos įstaigos vadovo pareigas kitoje įstaigoje. Jeigu nėra galimybės atkurti įstaigos vadovo statuso, šiuo 3 mėnesių laikotarpiu, esant Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 2 d. ir Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 6 d. nurodytoms aplinkybėms, siūlo tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, o esant Valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 3 d. nurodytoms aplinkybėms – tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje.

Valstybės tarnybos departamentas asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą praneša anketoje nurodytu elektroniniu paštu nurodydamas įstaigą, kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, ir pridėdamas pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.

Buvęs valstybės tarnautojas, gavęs pranešimą elektroniniu paštu apie galimybę eiti valstybės tarnautojo pareigas:

 • per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo turi apsispręsti dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir apie tai  elektroniniu paštu  pranešti Valstybės tarnybos departamentui. Esant Valstybės tarnybos departamento reikalavimui, asmuo, informuodamas apie savo apsisprendimą atkurti valstybės tarnautojo statusą, kartu pateikia darbo patirtį (stažą) bei asmens atitiktį siūlomų pareigų pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas;

 • jeigu asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu nepraneša Valstybės tarnybos departamentui apie tai, kad sutinka atkurti valstybės tarnautojo statusą, arba nepateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų darbo patirtį (stažą) bei asmens atitiktį siūlomų pareigų pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijų, laikoma, kad jis atsisakė atkurti šį statusą pasiūlytoje įstaigoje. Tokiam asmeniui Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

Asmenų, kuriems pasiūlyta atkurti valstybės tarnautojo statusą, gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas patikrinimas įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos

Valstybės tarnybos įstatymo  16 str. 6 d. reglamentuoja, kad:

šio straipsnio 2, 3, 4  ir 5 d. nurodyti asmenys priimami į valstybės tarnautojo pareigas, jeigu atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Šie asmenys nėra tikrinami dėl atitikimo Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytiems reikalavimams, t. y. šių asmenų bendrieji gebėjimai ir vadovavimo gebėjimai, jeigu pretenduojama į vadovaujamąsias pareigas, nėra tikrinami. Asmenys, siekiantys atkurti įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo statusą, gali būti priimti į šias pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje siūlomos pareigos, patikrinus jų gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.  

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs pranešimą apie asmenį, kuriam siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą įstaigoje, privalo:

 • per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo suorganizuoti pokalbį (pokalbis ir (ar) praktinė užduotis) ir per jį patikrinti asmens gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas pagal Taisyklių 4 skyriuje nustatytą tvarką;

 • ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pokalbio elektroniniu paštu išsiųsti asmeniui pranešimą apie pokalbio datą, laiką ir vietą.

Laikoma, kad asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, jeigu per pokalbį jis surenka ne mažiau nei 6 balus, jeigu vertinamas tik pokalbis, o jeigu pateikiama ir praktinė užduotis – ne mažiaus kaip 7 balus.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pokalbio apie į pareigas po pokalbio nepriimtą (-us) buvusį (-ius) valstybės tarnautoją (-us) elektroniniu paštu praneša Valstybės tarnybos departamentui.

Asmeniui, nepriimtam į pareigas po pokalbio, Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė 
Eglė Karlonaitė
Tel. (8 5) 219 6812, el. p. egle.karlonaite@vtd.lt

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Diana Černiavska
Tel. (8 5) 219 6813, el. p. diana.cerniavska@vtd.lt

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS