Paslaugos

 

Valstybės tarnautojo pažymėjimai

Šiuo metu Valstybės tarnautojo pažymėjimas išduodamas visiems nestatutiniams valstybės tarnautojams, jo išdavimas yra įtvirtintas Valstybės tarnybos įstatyme, už šio pažymėjimo išdavimą yra atsakingas į pareigas priėmęs asmuo.

Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimą taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Nuo 2009 m. lapkričio 26 d. valstybės tarnautojo pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašomi valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai). Valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas yra skirtas identifikuoti valstybės tarnautoją, jam jungiantis prie valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų. Elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas suteikia valstybės tarnautojams galimybę pasirašyti institucijų ir įstaigų teikiamus liudijimus, išrašus, pažymas ir kitus oficialius elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Valstybės tarnautojo sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su valstybės tarnautojų sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka. Atkreipiamas dėmesys, kad pasikeitus valstybės tarnautojo pareigoms toje pačioje įstaigoje ar valstybės tarnautojo sertifikatų galiojimo laikui, nauji valstybės tarnautojo pažymėjimai neužsakomi, o sudaromi nauji valstybės tarnautojo sertifikatai, kurie įrašomi į tą pačią valstybės tarnautojo pažymėjimo kortelę.

Taip pat vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1V-624 (2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1V-858 redakcija) Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos skyriai, policijos komisariatų viešosios policijos skyrių (poskyrių) migracijos poskyriai ar migracijos grupės įgaliotos nemokamai perduoti įstaigoms išrašytus valstybės tarnautojo pažymėjimus bei valstybės tarnautojų pažymėjimus su atnaujintais valstybės tarnautojo sertifikatais įstaigoms Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-883 (Žin., 2012, Nr. 145-7494) pakeistos Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės, patvirtintos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3309; 2009, Nr. 139-6133) (toliau – Taisyklės).  

Valstybės tarnautojas, praradęs valstybės tarnautojo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas) dėl savo kaltės, privalės atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas – 23,17 EUR (dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1348)), šią pinigų sumą sumokėdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.  

Laikoma, kad valstybės tarnautojas prarado pažymėjimą ne dėl savo kaltės, jei pažymėjimas prarastas dėl nuo valstybės tarnautojo nepriklausančių aplinkybių ir jeigu įstaigos personalo administravimo tarnybai pateikiami kompetentingų institucijų išduoti tai patvirtinantys dokumentai.  

Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas įstaigos personalo administravimo tarnybai ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą dienos turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo naujo pažymėjimo gamybos išlaidas (mokamojo kvito ar pavedimo su banko žyma kopiją) arba kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad valstybės tarnautojas pažymėjimą prarado ne dėl savo kaltės.

Valstybės tarnautojui nepateikus nurodytų dokumentų per nustatytus terminus, įstaigos personalo administravimo tarnyba nedelsdama raštu praneša įstaigos finansų tarnybai apie valstybės tarnautojo nesumokėtą įmoką už naujo valstybės tarnautojo pažymėjimo vietoj prarasto pažymėjimo išdavimą ir apie būtinybę ją išskaityti iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio. Įstaigos finansų tarnyba pinigų sumą išskaito iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ir perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 7290 (Kitos įplaukos į valstybės biudžetą) ir mokėjimo paskirtyje įrašant „už prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą“, bei apie tai informuoja įstaigos personalo administravimo tarnybą.  

Įstaigos personalo administravimo tarnyba, gavusi Taisyklių 203 punkte nurodytus dokumentus arba informaciją apie pinigų sumos išskaitymą iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įveda šią informaciją į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).  

Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtos lėšos už naujo pažymėjimo pagaminimą vietoj prarasto grąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Iškilus klausimams prašome kreiptis:

  • pažymėjimų išrašymo bei bendrosios logistikos klausimais: į Asmens dokumentų išrašymo centrą el. paštu laimutis.krikstaponis@vrm.lt tel. (8 5) 271 8015, (8 5) 271 8010;

  • pažymėjimų ir jų sertifikatų atnaujinimo užsakymo klausimais: į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos el. paštu ittpagalba@vrm.lt

  • migracijos tarnybų kompetencijos klausimais: į atitinkamą migracijos tarnybą pagal įstaigos buveinės vietą tiesiogiai arba internetinėje svetainėje http://www.migracija.lt/ nurodytais telefono numeriais arba į Migracijos departamentą el. paštu mdinfo@vrm.lt.


Kita svarbi informacija taip pat skelbiama internetinėse svetainėse https://adic.lrv.lt/ ir http://www.nsc.vrm.lt/.