Paslaugos

 

Informacija buvusiems politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams

 
 
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai atleidžiami iš pareigų, kai:

  • baigiasi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai (VTĮ 44 str. 1 d. 6 p.);
  • politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu priimtas įstaigos vadovas praranda į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą (VTĮ 44 str. 1 d. 7 p.);
  • pasibaigia politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo paskyrimo į pareigas terminas (VTĮ 44 str. 1 d. 7 p.).

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas iš pareigų atleidžiamas paskutinę jį į pareigas priėmusio valstybės politiko įgaliojimų dieną ar naujai sudarytos kolegialios valstybės institucijos pirmajame posėdyje (VTĮ 44 str. 4 d.).

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas iš pareigų atleidžiamas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu (VTĮ 44 str. 6 d.).

Išeitinės išmokos atleistiems politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams

Kai baigiasi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai, atleistam iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka išmokama praėjus mėnesiui nuo jo atleidimo iš pareigų dienos (VTĮ 41 str. 1 d.).

Šios išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas arba į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke (VTĮ 41 str. 1 d.).

Atleidimo iš pareigų dieną išmokamos pinigų sumos už nepanaudotas kasmetines atostogas (VTĮ 41 str. 5 d.). 

Valstybės politikų, ir asmenų, atleistų iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigų, kurie prieš tai buvo valstybės tarnautojais, grįžimas į valstybės tarnybą

Karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statuso atkūrimas, jeigu asmuo atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (VTĮ 16 str. 2 d. 1 p.). Šių asmenų bendrieji ir vadovavimo gebėjimai nėra tikrinami, asmenys į pareigas priimami patikrinus jų gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (VTĮ 16 str. 6 d.; Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967).  

Buvę valstybės tarnautojai, norėdami atkurti valstybės tarnautojo statusą, turi kreiptis į VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪRĄ ir pateikti:

  • prašymą;
  • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • anketą;
  • atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų patvirtinančio dokumento kopiją;
  • nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
  • aplinkybes, suteikiančias teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as) (jeigu jų mokėjimo lygis nustatytas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka).

 

Atkuriant statusą dokumentus galima pateikti paštu, el. paštu arba į Viešojo valdymo agentūrą atvykus asmeniškai. Statuso atkūrimo garantija taikoma 3 mėn. nuo atleidimo dienos – visą šį laikotarpį pareigos siūlomos nepriklausomai nuo to, kiek kartų buvę valstybės tarnautojai atsisakė pasiūlytų pareigų.

Viešojo valdymo agentūra el. paštu informuoja įstaigą apie pasiūlytas pareigas eiti sutikusius asmenis. Įstaiga turi sutikusiems asmenims organizuoti pokalbį, kad patikrintų gebėjimus vykdyti funkcijas, nustatytas pasiūlytų pareigų pareigybės aprašyme.

Asmuo į pareigas gali būti priimtas, jei pokalbis įvertinamas ne mažiau nei 6 balais, o jeigu pateikiama praktinė užduotis, – ne mažiau kaip 7 balais 

Dalyvavimas atrankose į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas (VTĮ 14 str.; Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344)

Buvę valstybės tarnautojai į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas, išskyrus pakaitinį valstybės tarnautoją, priimamą į pareigas, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, gali būti priimami iš asmenų, turinčių teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą.

Buvę valstybės tarnautojai, siekiantys atkurti valstybės tarnautojo statusą, gali per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarną matyti atrankų į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas skelbimus ir savarankiškai teikti dokumentus dalyvauti atrankoje:     

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • gyvenimo aprašymą pagal „Europass“ CV reikalavimus;
  • anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu nustatytas reikalavimas mokėti šias kalbas).

Asmuo laimi atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir gali būti priimtas, jei pokalbis įvertinamas ne mažiau nei 6 balais, o jeigu pateikiama praktinė užduotis, – ne mažiau kaip 7 balais.

Dalyvavimas konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas. (VTĮ 11, 13 str.; Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966).

Konkursai į valstybės tarnautojų pareigas skelbiami Valstybės tarnybos portale.

Kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą, kurią reikia susikurti Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje.    

Daugiau informacijos apie registravimąsi į konkursus galite rasti Valstybės tarnybos portale.  

 

Spausdinti