Paslaugos

 

Stažuotės ir kursai

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) platina ir skelbia savo interneto svetainėje informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą tarptautinėse institucijose ir užsienio valstybių institucijose. Nuo 2006 m. Valstybės tarnybos departamentas vykdo valstybės tarnautojų, pageidaujančių tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse institucijose ir užsienių valstybių institucijose, atranką. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) reglamentuoja valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą.

Skelbimai apie stažuotes ir kursus

Skelbimų apie stažuotes ir kursus archyvas  

 

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas

Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnis nustato, kad valstybės tarnautojai turi tobulinti kvalifikaciją. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir tvarką nustato Vyriausybė.

Įgyvendinant Vyriausybės nustatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus arba valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, tikslus ir uždavinius, atsiradus poreikiui valstybės tarnautojui įgyti naujų žinių ar kompetencijų, užtikrinamas valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo finansavimas iš valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų teisėtų lėšų. Kitais atvejais, suderinus su į pareigas priimančiu asmeniu, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas gali būti finansuojamas iš valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų teisėtų lėšų ir (arba) valstybės tarnautojo lėšų.

Informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą paskelbimas

Valstybės tarnybos departamentas, gavęs informaciją apie galimybę valstybės tarnautojų kvalifikaciją tobulinti tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, skelbimą apie tokią galimybę (toliau –skelbimas) paskelbia Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Skelbime nurodytus tarptautinės ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis valstybės tarnautojas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, atrankos komisijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) per skelbime nustatytą terminą turi pateikti:

1. VATIS sudarytos formos prašymą;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio ar jo įgalioto asmens sutikimą, kad valstybės tarnautojas dalyvautų atrankoje ir laimėjęs ją būtų išsiųstas tobulinti kvalifikaciją į tarptautinę ar užsienio valstybės instituciją;
4. Kitus skelbime nurodytus dokumentus ar duomenis.

Atrenkant valstybės tarnautoją, kuris bus siunčiamas tobulinti kvalifikaciją į tarptautines ar užsienio valstybių institucijas, pirmenybė teikiama valstybės tarnautojams, kurių:

  1. atliekamos pagal pareigybės aprašymą funkcijos atitinka siūlomo kvalifikacijos tobulinimo turinį;
  2. pasirinkto kvalifikacijos tobulinimo turinys atitinka valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

Kai Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais valstybės tarnautojo kvalifikacija tobulinama suderinus su valstybės tarnautoją į pareigas priimančiu asmeniu, valstybės tarnautojui įstaigos lėšomis gali būti apmokama iki 100 procentų kvalifikacijos tobulinimo išlaidų.

Informacija pasiteirauti

El. p. info@vtd.lt, meile.vitkauskaite@vtd.lt 

Tel. (8 5) 2196826

Mob. Tel. 8 672 86218

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS