Paslaugos

 

Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai

Valstybės tarnybos principai

  • įstatymų viršenybės
  • teisėtumo
  • lygiateisiškumo
  • lojalumo
  • politinio neutralumo
  • skaidrumo
  • atsakomybės už priimtus sprendimus
  • karjeros
  • tarnybinio bendradarbiavimo  

 

Valstybės tarnautojų veiklos etikos principai

pagarba žmogui ir valstybei

Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises bei laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus ir teismų sprendimus.

teisingumas

Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems gyventojams nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų, būti teisingas spręsdamas prašymus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis ir valdžia.

nesavanaudiškumas

Valstybės tarnautojas privalo vadovautis visuomenės interesais, naudoti jam patikėtą valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas valstybės politiko pareigas ar atlikdamas tarnybines pareigas nesiekti naudos sau, savo šeimai, savo draugams.

padorumas

Valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis eina valstybės politiko pareigas ar atlieka tarnybines pareigas.

nešališkumas

Valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus, priimdamas sprendimus vengti asmeniškumų.

atsakomybė

Valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už savo sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

viešumas

Valstybės tarnautojas privalo užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų motyvus, o informaciją gali riboti tik tuo atveju, kai tai būtina svarbiausiais visuomenės interesais.

pavyzdingumas

Valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas.

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS