Paslaugos

 

Tarnybinis pasas

Tarnybinis pasas - tai asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę ir einamas pareigas. Šis dokumentas yra skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais, tokiu būdu tarnybos tikslais nereikia naudoti asmeninio paso. Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.). Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu  ir sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311, 4 punkte nustatyta, kad tarnybinis pasas bendra tvarka išduodamas ir keičiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo laisvos formos prašymo išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą (toliau – prašymas) priėmimo Migracijos departamento skyriuje dienos bei skubos tvarka tarnybinis pasas išduodamas ir keičiamas per 1 darbo dieną (ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jeigu prašymas Migracijos departamento skyriui pateiktas iki 12 val.) arba 5 darbo dienas  nuo prašymo priėmimo Migracijos departamento skyriuje dienos.

Prašyme nurodomas asmens, kuriam išduodamas ar keičiamas tarnybinis pasas, asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), visas einamų pareigų pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, informacija, kokia tvarka (bendra ar skubos) išduodamas tarnybinis pasas, taip pat prie prašymo pridedama mokamojo pavedimo, kvito ar kito dokumento, liudijančio apie sumokėtą valstybės rinkliavą už tarnybinio paso išdavimą ar keitimą, kopija.  

Informacija apie tarnybinio paso užsakymą tvarkoma Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS), o informacija apie tarnybinio paso išdavimą, keitimą, grąžinimą, paėmimą, paskelbimą negaliojančiu ir sunaikinimą – Asmens dokumentų išdavimo informacinėje sistemoje (toliau – ADIS).

Kai tarnybinis pasas išrašytas, apie tai Migracijos departamento skyriaus atsakingas asmuo elektroniniu paštu ir telefonu nedelsdamas informuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos atsakingą asmenį ir asmenį, kuriam išrašytas tarnybinis pasas. Tarnybinį pasą Migracijos departamento skyriuje atsiima asmuo, kuriam išrašytas tarnybinis pasas, arba į pareigas priimančio asmens įgaliotas asmuo. Asmuo, atsiimdamas tarnybinį pasą, turi pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jeigu tarnybinį pasą atsiima įgaliotas asmuo, jis turi pateikti ir įgaliojimą.

KAS TURI TEISĘ GAUTI (PAKEISTI) TARNYBINĮ PASĄ?

Tarnybinis pasas gali būti išduodamas asmeniui, kuris valstybės ar savivaldybių institucijose arba įstaigose eidamas pareigas vyksta į užsienio valstybes tarnybos tikslais (toliau – asmuo).

Tarnybinis pasas neišduodamas asmeniui, kuriam pagal Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą yra išduotas Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas.

Tarnybinis pasas išduodamas tik asmenims, turintiems galiojančius asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasą (išduotą po 2003 m. sausio 2 d.).

KUR KREIPTIS DĖL TARNYBINIO PASO IŠDAVIMO (KEITIMO)?

Asmuo, išskyrus valstybės politiką, norintis gauti tarnybinį pasą, su motyvuotu prašymu išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą turi kreiptis į pareigas priimantį asmenį, o jeigu asmenį į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – į šios institucijos vadovą (toliau – į pareigas priimantis asmuo).

Valstybės politikas, kuriam pagal Diplomatinės tarnybos įstatymą negali būti išduodamas diplomatinis pasas, su motyvuotu prašymu išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą turi kreiptis į institucijos, kurioje jis eina pareigas, vadovą (toliau – vadovas).

Savivaldybės meras arba Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys, norintys gauti tarnybinį pasą, prašymą pateikia Informatikos ir ryšių departamentui elektroniniu paštu tarnybinispasas@vrm.lt. Kai prašyme nurodytu elektroniniu paštu gauna Informatikos ir ryšių departamento informaciją, kad asmens duomenys Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) yra įvesti su prašymu išduoti arba pakeisti tarnybinį pasą turi kreiptis į Migracijos departamento skyrių. 

KOKIE DOKUMENTAI PATEIKIAMI TARNYBINIAM PASUI GAUTI (PAKEISTI)?

Į pareigas priimantis asmuo prašymą pateikia Informatikos ir ryšių departamentui elektroniniu paštu tarnybinispasas@vrm.lt. Informatikos ir ryšių departamento atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos, o jei tarnybinis pasas išduodamas arba keičiamas skubos tvarka, – nedelsdamas, VATIS patikrina, duomenys, kurie įrašomi į tarnybinį pasą yra VATIS, jei šių duomenų nėra – juos įveda, taip pat į VATIS įveda ir pareigybės pavadinimą anglų kalba ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos, o jei tarnybinis pasas išduodamas arba keičiamas skubos tvarka – nedelsdamas, prašyme nurodytu elektroniniu paštu informuoja į pareigas priimantį asmenį, kad asmens duomenys VATIS yra įvesti ir kad prašymas išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą gali būti teikiamas Migracijos departamento skyriui.

Migracijos departamento skyriaus atsakingas asmuo, gavęs prašymą ir mokamojo pavedimo, kvito ar kito dokumento, liudijančio apie sumokėtą valstybės rinkliavą už tarnybinio paso išdavimą ar keitimą, kopiją:

 • prašymą užregistruoja ADIS;
 • sutikrina prašyme ir asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente įrašytus duomenis su Lietuvos Respublikos gyventojų registre esančiais duomenimis;
 • sutikrina prašyme nurodytas asmens einamas pareigas su VATIS įrašytomis asmens einamomis pareigomis ADIS;
 • ADIS pažymi atitinkamą (-us) tarnybinio paso išdavimo, keitimo priežasties (-čių) kodą (-us). Tarnybinio paso išdavimo ar keitimo priežasčių kodus nustato Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) direktorius;
 • ADIS pažymi, ar tarnybinis pasas išduodamas, keičiamas bendra ar skubos tvarka;
 • ADIS pažymi, ar sumokėta valstybės rinkliava;
 • ADIS įdeda asmens veido atvaizdo duomenis;
 • ADIS nuskaito asmens dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų arba dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima ADIS ir nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai;
 • duoda asmeniui Migracijos departamento skyriaus atsakingo asmens akivaizdoje specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje;
 • ADIS įrašo asmens tarnybinius kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą ir telefono numerį).

Jeigu, priimant prašymą išduoti ar pakeisti tarnybinį pasą, ADIS matoma, kad jis buvo išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius, gali būti naudojami ankstesni asmens biometriniai duomenys.

Jeigu asmuo tarnybinį pasą keičia dėl vardo (-ų), pavardės (-džių), lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo pakeitimo, tarnybinis pasas keičiamas tik po to, kai šie duomenys yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre ir asmuo turi atitinkamą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje pareigas einančių asmenų, kurie dirba užsienyje, asmens veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas, esant techninėms galimybėms, gali būti nuskaitomi konsulinėje įstaigoje Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka. Kartu su prašymu ir lydraščiu šie duomenys pateikiami Migracijos departamento skyriui, kuris šiuos duomenis perrašo į ADIS.

KOKIE BIOMETRINIAIDUOMENYS TALPINAMI TARNYBINIAME PASE?

Tarnybiniame pase talpinami biometriniai asmens duomenys:

 • Asmens veido atvaizdas;
 • Asmens parašas;
 • Asmens dviejų pirštų atspaudai.

Tarnybinis pasas gali būti išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų Reglamente (EB) Nr. 2252/2004 numatytais atvejais ir tvarka.

KĄ DARYTI PASIKEITUS ASMENS EINAMOMS PAREIGOMS?

Jeigu pasikeitė asmens einamos pareigos ir jo užimama pareigybė nebeatitinka Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareigybių, asmuo privalo grąžinti tarnybinį pasą atsakingiems asmenims. Jeigu pasikeitus asmens, kuriam išduotas tarnybinis pasas, einamoms pareigoms, jo naujos pareigos suteikia jam teisę turėti tarnybinį pasą, asmuo atsakingiems asmenims turi pateikti laisvos formos prašymą bei tarnybinį pasą dėl įrašo apie einamų pareigų tarnybiniame pase pakeitimą. Laisvos formos prašyme asmuo turi nurodyti šiuos duomenis: vardą (-us), pavardę, naujų pareigų pilną pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis bei tarnybinio paso numerį. 

DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI KEIČIAMAS TARNYBINIS PASAS?

Tarnybinis pasas keičiamas, jeigu: 

 • asmuo pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;  
 • pasibaigė paso galiojimo laikas; 
 • pasas tapo netinkamas naudoti;  
 • išnaudoti vizoms ir pastaboms skirti lapai;
 • jame yra netikslių įrašų.

Asmuo, teikdamas prašymą pakeisti tarnybinį pasą, privalo keičiamą tarnybinį pasą grąžinti į pareigas priimančiam asmeniui arba vadovui. Savivaldybės meras arba Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys, teikdami prašymą pakeisti tarnybinį pasą, privalo gražinti keičiamą tarnybinį pasą Migracijos departamento skyriui.

Jeigu asmuo tarnybinį pasą keičia dėl vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo pakeitimo, naujas tarnybinis pasas išduodamas tik po to, kai duomenys apie asmenį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre ir asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė ar Lietuvos Respublikos pasas su naujais duomenimis.

KĄ REIKIA ŽINOTI PRARADUS PASĄ?

 • Asmuo, praradęs tarnybinį pasą, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tarnybinio paso praradimo dienos turi pranešti į pareigas priimančiam asmeniui arba vadovui ir Migracijos departamento skyriui. Savivaldybės meras arba Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys, praradę tarnybinį pasą, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tarnybinio paso praradimo dienos turi pranešti Migracijos departamento skyriui. 
 • Jeigu tarnybinį pasą asmuo prarado  laikinai būdamas užsienio valstybėje, tai apie tarnybinio paso praradimą laisvos formos raštišku pranešimu jis turi informuoti Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje.

KIEK LAIKO PASAS GALIOJA?

Tarnybinis pasas galioja ne ilgiau kaip 5 metus. 

KAS MOKA UŽ TARNYBINIO PASO IŠDAVIMĄ (KEITIMĄ)?

Valstybės rinkliavą į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumoka valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga, kurioje asmuo eina pareigas. 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB Swedbank

Sąsk. Nr.: LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas: 5767

Įmokos suma:

 • 28 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas bendra tvarka,
 • 42 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas skubos tvarka per  5 darbo dienas, 
 • 56 Eur  –  jei tarnybinis pasas išduodamas skubos tvarka per  1 darbo dieną.

Mokėjimo paskirtyje nurodyti asmens, už kurio tarnybinį pasą mokama rinkliava, vardą ir pavardę.

  

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TARNYBINIO PASO PASKIRTĮ, IŠDAVIMĄ, GALIOJIMĄ, KEITIMĄ, GRĄŽINIMĄ

Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas

Vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nr.1V-311  „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS