Paslaugos

 

2020-03-17

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) tapo įstaiga, atsakinga už centralizuotos atrankos sistemos įgyvendinimą. Šiuo metu Valstybės tarnybos departamentas vykdo karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų atrankas.

2019 metais Valstybės tarnybos departamento specialistai vykdė pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas grįžtamojo ryšio tyrimą, kuriuo siekta įvertinti pretendentų pasitenkinimą centralizuotai organizuotais konkursais ir atrankomis, jų nuomonę apie vykusių konkursų ir atrankų skaidrumą, bendrą pretendentų pasitikėjimą centralizuotų konkursų ir atrankų organizavimu. Iš viso pretendentai pateikė 346 atsakymus į pateiktą apklausą. Vidutinis apklausos dalyvių amžiaus vidurkis – 40,28 metai, 54,05 procento respondentų nėra dirbę valstybės tarnyboje ir 44,51 proc. konkursuose ir atrankose dalyvavo pirmą kartą.

Apklausos rezultatai parodė, jog patenkintų Valstybės tarnybos departamento organizuotais konkursais ir atrankomis į valstybės tarnautojų pareigas yra 70 procentų, neigiamą poziciją išreiškusių dėl konkursų, kuriuose dalyvavo, yra 13 procentų apklausos dalyvių. Remiantis kokybiniais apklausos rezultatais, pretendentų pasitenkinimas konkursų organizavimu yra susijęs su informacijos pakankamumu, proceso sklandumu, konkurso vieta, komisijos sudėtimi, komisijos narių elgesiu ir kompetencija, naudojamais vertinimo metodais, interviu metu pateikiamų klausimų turiniu ir galimybe parodyti save konkurso metu, nuotolinių konkursų atveju – ryšio kokybe. Lyginant pretendentų pasitenkinimą su 2018 metais atliktos iš dalies centralizuotos atrankos sistemos rėmuose organizuotuose konkursuose įstaigosese dalyvavusių pretendentų grįžtamojo ryšio apklausos rezultatais, 2019 metais pastebimas 4 procentinių punktų pasitenkinimo padidėjimas ir 3 procentinių punktų nepasitenkinimo sumažėjimas.

1 paveikslas. Pretendentų pasitenkinimo Valstybės tarnybos departamento organizuotais konkursais (2019 m.) ir įstaigose organizuotais konkursais (2018 m.) palyginimas

Apklausoje pretendentų buvo klausiama nuomonės ir apie organizuotų konkursų skaidrumą. Atsižvelgiant į kokybinius apklausos rezultatus, respondentų konkurso skaidrumo suvokimas yra susijęs su konkurso eigos fiksavimo faktu, komisijos sudėtimi, vertinimo instrumentų turinio ir klausimų konfidencialumu, numanomu konkurso laimėtoju, o konkursų į vadovų pareigas atveju – priimančiam į pareigas asmeniui sudaryta galimybe pasirinkti iš dviejų laimėtojų. Remiantis apklausos rezultatais, 76 procentai apklaustųjų mano, kad konkursas, kuriame dalyvavo, buvo organizuojamas skaidriai, 13 procentų nesutinka su šiuo teiginiu. Be to, lyginant 2019 ir 2018 metų apklausų duomenis, 2019 metais pretendentų konkurso skaidrumo suvokimas 6 procentiniais punktais didesnis.

2 paveikslas. Pretendentų suvokto konkurso skaidrumo Valstybės tarnybos departamento organizuotų konkursų atveju (2019 m.) ir įstaigose organizuotų konkursų atveju (2018 m.) palyginimas

Išaugo ir bendras pretendentų pasitikėjimas centralizuotu konkursų organizavimu, lyginant su konkursų organizavimu įstaigose. Atsižvelgiant į kokybinius apklausos rezultatus, pretendentų pasitikėjimas centralizuotu konkursų organizavimu yra susijęs su Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirengimu vykdyti centralizuotus konkursus ir atrankas, konkursą iniciavusios įstaigos įtaka bei komisijos narių kompetencija. Remiantis apklausos duomenimis, 74 procentai apklaustųjų pasitiki centralizuotu konkurso organizavimu. Šis rodiklis gerokai išaugo lyginant jį su 2018 metais atliktos apklausos rezultatais, kur tik 55 procentai respondentų pasitikėjo konkursų organizavimu įstaigose.

3 paveikslas. Pretendentų pasitikėjimo centralizuotu konkursų organizavimu (2019 m.) ir konkursų organizavimu įstaigose (2018 m.) palyginimas

Taigi 2019 metais Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tapus įstaiga, atsakinga už centralizuotai organizuojamus ir vykdomus konkursus ir atrankas į valstybės tarnautojų pareigas, ir atlikus asmenų, pretenduojančių į valstybės tarnautojų pareigas, apklausą, nustatyta, jog 70 procentų apklaustųjų yra patenkinti konkurso, kuriame dalyvavo organizavimu, 76 procentai respondentų mano, kad konkursas, kuriame dalyvavo buvo organizuotas skaidriai ir 74 procentai apklaustųjų bendrai pasitiki centralizuotu konkursų organizavimu. Paminėti rodikliai yra reikšmingai geresni lyginant juos su konkursų organizavimu įstaigose iš dalies centralizuotos sistemos atveju.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS