Paslaugos

 

Priimti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai

2020-07-10

Valstybės tarnybos departamentas paaiškina naujausius Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, susijusius su tarnybiniais nusižengimais, tarnybine atsakomybe, viešųjų ir privačių interesų derinimu bei tarnybiniu kaitumu.

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 33(1) straipsniu įstatymą.

Pristatome svarbiausius šiuo įstatymu įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) pakeitimus.

VTĮ 32 straipsnis papildytas apibrėžiant tarnybinį nusižengimą. Iki tol nebuvus tarnybinio nusižengimo apibrėžimo, praktikoje kilo neaiškumų dėl valstybės tarnautojo patraukimo tarnybinėn atsakomybėn, nes buvo neaišku, dėl kokių veikų atlikimo ar neatlikimo valstybės tarnautojas turi būti traukiamas tarnybinėn atsakomybėn.

Taip pat VTĮ nustatyta, kad už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojai netraukiami tarnybinėn atsakomybėn, ir nustatyti mažareikšmio tarnybinio nusižengimo požymiai, t. y. mažareikšmiu tarnybiniu nusižengimu laikomas tarnybinis nusižengimas, kuris atitinka VTĮ nustatytas sąlygas.

VTĮ vartojamas sąvokos suderintos su 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo sąvokomis („privačių interesų deklaracija“, „interesų konfliktas“, „privatūs interesai“, „Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimas“).

VTĮ papildytas 33(1) straipsniu. Šiomis nuostatomis, įgyvendinant Konstitucinio Teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. KT13-N5/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 90 punkto nuostatas, įtvirtintos asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, teisės.

VTĮ patikslintas 48 straipsnis, pagal kurį, perkeliant valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu (VTĮ 26 straipsnio 1 dalis), perkėlimo dieną pastarajam turės būti išmokamos visos priklausančios pinigų sumos.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS